Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet geluidhinder Bredestraat 75, Nijmegen

In het kader van het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens – 8 (Bredestraat nabij nummer 75) hebben Burgemeester en Wethouders van Nijmegen conform de Wet geluidhinder een ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) vastgesteld.

Hierin is voor 1 woning de geluidbelasting vanwege het industrielawaai van industrieterrein Nijmegen-west/Weurt vastgelegd.

Inzage

Het ontwerpbesluit, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag 22 september tot en met woensdag 2 november 2022 ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen. Het besluit is ook digitaal in te zien via de publicatie ervan in het elektronische Gemeenteblad van de gemeente Nijmegen op https://www.overheid.nl onder ‘Bekendmakingen’.

Zienswijze

Belanghebbenden die het met het besluit niet eens zijn, kunnen in de periode van donderdag 22 september tot en met woensdag 2 november 2022, een zienswijze indienen.

Dit kan niet per e-mail. Een schriftelijke gemotiveerde zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de afdeling Stadsrealisatie (bureau SR30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen via https://www.nijmegen.nl (zoek op ‘zienswijze doorgeven’). Inloggen met DigiD - of voor bedrijven met Eherkenning - is hierbij verplicht.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met de heer Boudewijn Overes, telefoonnummer 024 -329 9714. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

Definitief Hogere Waarde-besluit

De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij het nemen van een definitief besluit. De schriftelijke zienswijzen en/of de verslagen van de mondeling ingediende zienswijzen worden bij het definitieve besluit ter inzage gelegd. Bij het indienen van een zienswijze kan worden aangegeven dat het niet op prijs wordt gesteld dat persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt.

Naar boven