Verzamelverkeersbesluit plaatsen laadpalen Bergen op Zoom

LG13092022

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op:

- artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

- artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

- artikel 8, lid 2b van het BABW ingevolge de toepassing van een onderbord die de werking van het hoofdbord beperkt;

- artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

Overwegende:

-Het aantal elektrische auto’s in Nederland de laatste jaren enorm is toegenomen;

-Elektrische auto’s een positieve bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit door zij geen CO2 en minder fijnstof uitstoten;

-Dat het centrale doel van het nationale Klimaatakkoord is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49 % ten opzichte van 1990;

-Dat het aantal elektrische voertuigen de komende jaren explosief gaat stijgen;

-Dat als onderdeel van het Klimaatakkoord de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is vastgesteld waarin is opgenomen dat de ontwikkeling van laadinfrastructuur geen belemmering mag vormen voor de groei van het aantal elektrische auto’s;

-Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg en de gemeenten samen de NAL regio Zuid vormen en met de collectieve concessie afspraken uit het Klimaatakkoord voor elektrisch vervoer vormgeven;

-Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg namens de gemeente Bergen op Zoom een contract met Vattenfall hebben afgesloten voor “Plaatsing en exploitatie van slimme laadinfrastructuur”;

-Dat de gemeente via de provincie een concessieovereenkomst is aangegaan met Vattenfall voor het verlenen van openbare laaddiensten;

-Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg met dit contract namens de deelnemende gemeenten invulling geven aan de doelstellingen en vereisten zoals opgenomen in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL);

-Dat de gemeente Bergen op Zoom beleid heeft vastgesteld voor het plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte, inhoudende dat voor iedereen toegankelijke oplaadpunten op openbare parkeerterreinen gesitueerd dienen te worden en dat individuele aanvragen voor laadpunten in de openbare ruimte nabij het woonadres niet worden gehonoreerd;

-Dat overeenkomstig dit beleid voor de gemeente Bergen op Zoom een plankaart is opgesteld waarin 71 locaties in de openbare ruimte zijn bepaald waar op basis van de geprognosticeerde behoefte een laadpaal kan worden geplaatst;

-Dat in de data gedreven prioritering van de locaties het volgende is meegenomen: geaggregeerde verbruiksgegevens van reeds gerealiseerde laadlocaties in de omgeving en een data gedreven prognose van de te verwachten groei van het elektrisch vervoer in de omgeving tot 2025.

-Dat de laadlocaties op straat- en adresniveau zijn bepaald aan de hand van de plaatsingscriteria zoals afgestemd met de provincies en deelnemende gemeenten en lokale kennis vanuit gemeente Bergen op Zoom

-Dat de onderstaande verkeersmaatregelen, als bedoeld in artikel 2 WVW 1994, kunnen leiden tot het beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer;

-Dat het de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te parkeren op een door het college gereserveerde parkeerkeerplaats voor het opladen van een elektrische auto, indien de auto wordt aangesloten aan het oplaadpunt bij de parkeerplaats;

-Dat de onderstaande verkeersmaatregelen, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet, strekken tot:

het verzekeren van de veiligheid op de weg;

het beschermen van weggebruikers en passagiers;

het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten en gebieden;

-dat het verkeersbesluit is voorgelegd aan de politie Brabant-West en deze geen bedenkingen heeft tegen instelling van dit verkeersbesluit;

-Dat genoemde weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Bergen op Zoom.

-Dat de gemeente de bevoegdheid heeft om parkeerplaatsen te reserveren en in te richten voor uitsluitend het opladen van elektrische voertuigen, door middel van een verkeersbesluit;

-Dat één laadpaal gelijktijdig twee elektrische auto’s kan opladen en er daarom bij iedere laadpaal twee parkeerplaatsen gereserveerd dienen te worden als parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s. Bij plaatsing wordt er in beginsel één parkeerplek ingericht en bij veel gebruik wordt de tweede parkeerplek ook ingericht voor het opladen van elektrische auto’s;

-Dat door het nemen van een verzamelverkeersbesluit voor alle locaties zoals aangegeven op de plankaart, de doorlooptijd van het aanvraag- en realisatieproces van de laadinfrastructuur wordt verkort.

BESLUIT

-Tot het aanwijzen van 142 parkeerplaatsen (71 laadpalen) uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen op de locaties zoals opgenomen in de van dit besluit deel uitmakende bijlage 1 ‘Lijst laadlocaties’ en bijlage 2 ‘Plaatsingskaart Openbaar Laadnetwerk’;

-Om bovenstaande reden op de hiervoor bedoelde locaties een verkeersbord E08o met onderbord OB504 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen in combinatie met onderbord ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’

De locaties:

 • 1.

  Laadpaal ID 0748-137: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van Brechterhoeflaan 79, 4623TG Bergen op Zoom. (op de Lievenshovenlaan)

 • 2.

  Laadpaal ID 0748-138: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Holleweg 133, 4623XC Bergen op Zoom (op de Talmastraat)

 • 3.

  Laadpaal ID 0748-141: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Govert Flinckstraat 24, 4625BE Bergen op Zoom

 • 4.

  Laadpaal ID 0748-147: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Kamperfoeliestraat 23, 4621GD Bergen op Zoom

 • 5.

  Laadpaal ID 0748-149: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Nobellaan 27 , 4622AH Bergen op Zoom

 • 6.

  Laadpaal ID 0748-151: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Nonnenveld 15, 4614ED Bergen op Zoom

 • 7.

  Laadpaal ID 0748-153: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Sweelinckstraat 28, 4614BT Bergen op Zoom

 • 8.

  Laadpaal ID 0748-156: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Scandinaviëstraat 24, 4614JR Bergen op Zoom

 • 9.

  Laadpaal ID 0748-161: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van het Hyacintenveld 1, 4613DJ Bergen op Zoom

 • 10.

  Laadpaal ID 0748-164: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Lindenlaantje 5, 4661JK Halsteren

 • 11

  Laadpaal ID 0748-165: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Rode Schouw 76 , 4661VB Halsteren

 • 12

  Laadpaal ID 0748-168: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van het Burgemeester Mastboomplein 15, 4661HX Halsteren

 • 13

  Laadpaal ID 0748-170: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Jannelandseweg 11, 4661GC Halsteren (Op de Nonnekensdreef)

 • 14

  Laadpaal ID 0748-171: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Eenlandsweg 9, 4661LH Halsteren

 • 15

  Laadpaal ID 0748-172: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Pottenbakker, 4661NG Halsteren

 • 16

  Laadpaal ID 0748-189: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Gripkeshof 30, 4661VV Halsteren

 • 17

  Laadpaal ID 0748-192: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Tulpenveld 12, 4613EE Bergen op Zoom

 • 18

  Laadpaal ID 0748-194: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Overakker 39, 4614GZ Bergen op Zoom

 • 19

  Laadpaal ID 0748-201: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Schaepmanlaan 50, 4623XZ Bergen op Zoom

 • 20

  Laadpaal ID 0748-209: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Van Heelulaan 96, 4624SC Bergen op Zoom

 • 21

  Laadpaal ID 0748-213: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Zwartewaal 19, 4617NS Bergen op Zoom (Op de Vriesemeet)

 • 22

  Laadpaal ID 0748-215: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Zwemkrab 9, 4615HR Bergen op Zoom

 • 23

  Laadpaal ID 0748-218: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Scheldelaan 13, 4615BG Bergen op Zoom

 • 24

  Laadpaal ID 0748-225: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Zuidsingel 60A, 4611LK Bergen op Zoom

 • 25

  Laadpaal ID 0748-232: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Snelliusstraat 24, 4624GV Bergen op Zoom

 • 26

  Laadpaal ID 0748-234: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Lambertijnenlaan 46, 4614EZ Bergen op Zoom

 • 27

  Laadpaal ID 0748-260: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de P.C. Hooftstraat 58, 4624HL Bergen op Zoom

 • 28

  Laadpaal ID 0748-261: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Herman Leusstraat 2, 4624ER Bergen op Zoom (Op de Karel Doornmanstraat)

 • 29

  Laadpaal ID 0748-263: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Boeieraak 50, 4617GB Bergen op Zoom

 • 30

  Laadpaal ID 0748-264: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Spieringstraat 1, 4617AC Bergen op Zoom

 • 31

  Laadpaal ID 0748-266: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Omloop 88, 4614ER Bergen op Zoom

 • 32

  Laadpaal ID 0748-267: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Schiethoek 54, 4614CS Bergen op Zoom

 • 33

  Laadpaal ID 0748-269: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Kapitein Vinkesteinstraat 16, 4661TS Halsteren

 • 34

  Laadpaal ID 0748-271: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Bastiaansblok 26, 4613GA Bergen op Zoom

 • 35

  Laadpaal ID 0748-277: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Hof van de Paltz 29, 4625EM Bergen op Zoom

 • 36

  Laadpaal ID 0748-281: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Rijtuigweg-Zuid 139, 4611WR Bergen op Zoom

 • 37

  Laadpaal ID 0748-284: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Akeleiveld 11, 4613CK Bergen op Zoom

 • 38

  Laadpaal ID 0748-973: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Kiekendief 1 , 461KJ Bergen op Zoom

 • 39

  Laadpaal ID 0748-976: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Watersnip 11, 4617JK Bergen op Zoom

 • 40

  Laadpaal ID 0748-977: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Duvenee 11, 4617NA Bergen op Zoom

 • 41

  Laadpaal ID 0748-979: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Ansjovislaan 8, 4617AN Bergen op Zoom (Op de Geepstraat)

 • 42

  Laadpaal ID 0748-982: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Stelleweg 49, 4617LV Bergen op Zoom

 • 43

  Laadpaal ID 0748-987: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Nonnetje 28, 4616 Bergen op Zoom (Op de Sint-Jacobsschelp)

 • 44

  Laadpaal ID 0748-997: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Augustalaan 216, 4615HP Bergen op Zoom (Op de Prinses Beatrixlaan)

 • 45

  Laadpaal ID 0748-1007: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Louis Porquinlaan 1, 4611AM Bergen op Zoom

 • 46

  Laadpaal ID 0748-1009: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Koepelstraat 52, 4611LV Bergen op Zoom

 • 47

  Laadpaal ID 0748-1022: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Smitsvest 53, 4611EM Bergen op Zoom

 • 48

  Laadpaal ID 0748-1025: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Blokstallen 2, 4611WB Bergen op Zoom

 • 49

  Laadpaal ID 0748-1026: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Bruinevisstraat 38, 4611HJ Bergen op Zoom

 • 50

  Laadpaal ID 0748-1032: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Korneel Slootmanslaan 3, 4611CR Bergen op Zoom

 • 51

  Laadpaal ID 0748-1035: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Noordsingel 160, 4611SK Bergen op Zoom

 • 52

  Laadpaal ID 0748-1036: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Bolwerk-Zuid 168, 4611DX Bergen op Zoom

 • 53

  Laadpaal ID 0748-1039: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Meeussenstraat 38, 4611BR Bergen op Zoom

 • 54

  Laadpaal ID 0748-1043: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Korenberg 13, 4614GW Bergen op Zoom

 • 55

  Laadpaal ID 0748-1046: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Duitslandstraat 43, 4614KD Bergen op Zoom

 • 56

  Laadpaal ID 0748-1049: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Bovengroenewoudseweg 42, 4613GE Bergen op Zoom

 • 57

  Laadpaal ID 0748-1054: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Bloemendaal 557, 4614CZ Bergen op Zoom

 • 58

  Laadpaal ID 0748-1057: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Iepenlaan 39, 4661WN Halsteren

 • 59

  Laadpaal ID 0748-1059: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Vossepad 2, 4664BV Lepelstraat

 • 60

  Laadpaal ID 0748-1061: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Maarten Trompstraat 6a, 4625ED Bergen op Zoom

 • 61

  Laadpaal ID 0748-1066: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Canadalaan 52, 4624HG Bergen op Zoom

 • 62

  Laadpaal ID 0748-1069: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Vijverberg 58A, 4621ET Bergen op Zoom

 • 63

  Laadpaal ID 0748-1080: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Colognekaai 62, 4612PH Bergen op Zoom

 • 64

  Laadpaal ID 0748-1082: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Bloemendaal 56, 4614CW Bergen op Zoom

 • 65

  Laadpaal ID 0748-1083: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Martinus van de Mortelstraat 31-29, 4661CV Halsteren

 • 66

  Laadpaal ID 0748-1084: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de De Boulevard Noord 17, 4617HD Bergen op Zoom

 • 67

  Laadpaal ID 0748-1085: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Pater Dehonlaan 154, 4615DB Bergen op Zoom

 • 68

  Laadpaal ID 0748-1086: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Emmaplein 62, 4615KK Bergen op Zoom

 • 69

  Laadpaal ID 0748-1088: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Oberonplein 40, 4624VM Bergen op Zoom

 • 70

  Laadpaal ID 0748-1089: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Jacob Obrechtlaan 4, 4611AR Bergen op Zoom

 • 71

  Laadpaal ID 0748-1090: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de De Statie 11, 4611CZ Bergen op Zoom

Bergen op Zoom, 19-09-2022

Burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

Namens dezen,

L. van den Bulk

Resultaatmanager cluster Wonen en Leven

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad van de gemeente Bergen op Zoom en Staatscourant. Laatst genoemde ligt vanaf de datum van bekendmaking in het Gemeenteblad gedurende 6 weken ter inzage bij balie van het stadskantoor.

Mededelingen

Bezwaar:

Belanghebbenden kunnen ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom, postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom.

Het college zal bezwaren tegen specifieke locatie(s)behandelen als gericht tegen een afzonderlijk verkeersbesluit. Deellocaties genoemd in het verzamelverkeersbesluit waartegen geen of niet tijdig een bezwaarschrift is ingediend gelden als onherroepelijk vastgesteld. Voor deze locaties wordt de inrichting van de laadlocatie uitgevoerd vanaf 19-09-2022. .

Voor nadere informatie over het bovenstaande kunt u contact opnemen met Luuk Gelten via 14 0164.

Naar boven