Harich, Westerein 23: omgevingsvergunning voor het herinrichten en realiseren van nieuwe dierenverblijven op het perceel Westerein 23 in Harich (OV20220001/Z.686771)

Wij hebben een omgevingsvergunning verleend voor deze locatie. Het gaat om het herinrichten en realiseren van nieuwe dierenverblijven. Deze vergunning is tot stand gekomen via de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit heeft met ingang van 10 juni 2022 tot en met 22 juli 2022 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen binnengekomen.

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 september 2022 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage bij:

 

  • 1.

    · de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

  • 2.

    · het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

  • 3.

    · het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

De omgevingsvergunning is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.PBHAR22WESTEREIN23-VA01.

Beroep

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

• de gronden van het bezwaar

 

Tegelijk met het instellen van beroep kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo'n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het instellen van beroep en/of het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 7 september 2022

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven