Toestemming voor het dempen van een verbindingssloot (nabij) Keteldiep 7 te Urk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van 29 augustus 2022 tot en met 5 september 2022 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor : het dempen van een verbindingssloot

Locatie : (nabij) Keteldiep 7, 8321 MH Urk

Datum verzending : 2 september 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 september 2022 ter inzage bij de balie van het gemeentehuis te Urk. U kunt telefonisch een afspraak maken. Bel hiervoor met tel. 0527-689868

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

 

Naar boven