Toestemming voor het brandveilig gebruik van het pand aan Staartweg 35 te Urk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van 22 augustus 2022 tot en met 29 augustus 2022 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor : het brandveilig gebruik van het pand

Locatie : Staartweg 35, 8322 NA Urk

Datum verzending : 29 augustus 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 september 2022 ter inzage bij de balie van het gemeentehuis te Urk. U kunt telefonisch een afspraak maken. Bel hiervoor met tel. 0527-689868

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

 

Naar boven