Aan- en toewijzingsbesluit (ondergrondse) verzamelcontainers – gemeente Haarlemmermeer – Deelgebied Badhoevedorp – 2e procedure - (zaaknummer 5915713)

 

 

Het college van burgemeesters en wethouders van Haarlemmermeer;

 

 

Overwegende,

 • dat de raad van gemeente Haarlemmermeer op 28 mei 2020 een besluit heeft genomen over Raadsvoorstel 2020.0000853 ‘Aanpassing Aanpak van Afval- naar Grondstofinzameling (VANG) 2020’;

 • dat als gevolg hiervan bij hoogbouw inzameling van afval- en grondstoffen met (ondergrondse) verzamelcontainers gaat plaatsvinden;

 • dat de locaties van bestaande brengparkjes opnieuw worden beoordeeld;

 • dat het daarvoor noodzakelijk is dat (ondergrondse) verzamelcontainers ten behoeve van de inzameling van huishoudelijke afval- en grondstoffen worden geplaatst;

 • dat een huishouden één of meerdere containers per afval/grondstof kan krijgen toegewezen waarvan het afval/de grondstof in die container moet worden gedeponeerd.

 • dat in de Procedure aan- en toewijzing (ondergrondse) verzamelcontainers naar aanleiding van besluit ‘Aanpassing Aanpak van Afval- naar Grondstofinzameling (VANG) 2020’, vastgesteld door B&W op 01-09-2020, is bepaald welke procedure wordt toegepast, hoe de locaties worden bepaald (aanwijzing) en toewijzing van containers plaatsvindt. De procedure is gepubliceerd in het Gemeenteblad onder nummer 313063;

 • dat een ontwerp-aan- en toewijzingsbesluit voor deelgebied Badhoevedorp is opgesteld waarin de beoogde aan- (locatiebepaling) en toewijzing van locaties aan huishoudens voor de (ondergrondse) afvalcontainers zijn opgenomen, gepubliceerd d.d. 4 oktober 2021;

 • dat hierop zienswijzen zijn ingekomen die ertoe hebben geleid dat de locaties 70-07C (Thomson-straat), 70-09B (Marconistraat), 70-21 (Pa Verkuijllaan) en 70-34C (Keizersweg) een vervolg krijgen in een nieuwe aan- en toewijzings-procedure (2e procedure);

 • dat vervolgens een ontwerp-aan- en toewijzingsbesluit voor deelgebied Badhoevedorp 2e procedure is opgesteld, waarin zijn opgenomen de nieuwe voorgenomen locaties in Badhoevedorp:

 • *70-07C Thomsonstraat (GFT+E container gaat naar de hoek naast nr. 41),

 • *70-09B Marconistraat (GFT+E container gaat naar overkant naast inrit appartementengebouw),

 • *70-21 Pa Verkuijllaan (rest, OPK en PBD, wordt gesplitst in 70-21A (op hoek Sperwerstraat) en idem 70-21B (op hoek Eksterstraat)),

 • *70-34C Keizersweg (een extra locatie rest en GFT+E wordt toegevoegd op hoek Keizersweg/Sloterweg, in de gemeentelijke haag),

 • waarmee de nieuwe procedure voor die locaties is gaan lopen;

 • dat dit ontwerp-besluit tevens locaties bevat die in de eerste procedure niet waren meegenomen, te weten 70-14A (Joes Kloppenburghof), 70-20B (Pa Verkuijllaan) en 70-02A (Geraniumlaan), waarmee de eerste procedure voor die locaties is gaan lopen;

 • dat tegen de definitieve aanwijzing in de eerste procedure van locatie 70-01A (Orchideelaan/ Ranonkelstraat) beroep is ingesteld, wat inmiddels heeft geleid tot nader overleg en de keuze voor alsnog een andere locatie, waarvoor naderhand een derde procedure wordt gestart;

 • dat belanghebbenden geïnformeerd zijn via een brief d.d. 26 april 2022 en/of via www.officielebekendmakingen.nl (publicatie d.d. 26 april 2022) over de voorgenomen aan- en toewijzing van de nieuw aangewezen containerlocaties, waarop men als belanghebbende binnen 6 weken na publicatie met een zienswijze kon reageren (afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht);

 • dat in deze 2e procedure een zienswijze is ingekomen op de nieuwe locatie Thomsonstraat 70-07C, welke echter geen aanleiding geeft tot wijzigingen. Wel hebben we, gezien het aantal adressen in deze omgeving, besloten op deze locatie ook een restafvalcontainer te plaatsen. Deze container wordt toegewezen aan de adressen Thomsonstraat zoals opgenomen in de lijst definitieve toewijzing;

 • dat van dezelfde indiener tevens een zienswijze is ingekomen over diverse andere locaties in de Thomsonstraat (70-05, 70-06A, 70-07A, 70-07C (oud), 70-08A) welke in de eerste procedure niet bij ons bekend was maar nu is herhaald/gewijzigd en voorwerp van overleg met indiener is geweest. Hieruit zijn alsnog drie wijzigingen voortgekomen ten opzichte van het nieuwe ontwerp:

 • *op 70-05 waar de GFT+E-container wordt verplaatst naar een plek t/o huisnr. 205,

 • *op 70-07A waar de GFT+E-semicontainer gaat naar de hoek t.h.v. huisnrs. 84-100,

 • *op 70-08A waar een GFT+E-semicontainer wordt toegevoegd gezien de behoefte.

 • dat tevens zienswijzen zijn ontvangen op de locaties 70-08A Thomsonstraat, 70-09B Marconistraat en 70-21A (Pa Verkuijllaan), maar dat die geen aanleiding geven tot wijzigingen.

 

Wij verwijzen naar de bijgevoegde reactienota voor onze reactie op de ingediende zienswijzen. Deze worden samengevat en geanonimiseerd weergegeven.

 

gelet op:

 • het bepaalde in artikel 10.26 van de Wet milieubeheer waarbij is voorgeschreven dat gemeenten, in het belang van de doelmatigheid, huishoudelijke afvalstoffen mogen inzamelen nabij elk perceel, alsmede op de Participatieverordening en op afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • het bepaalde in artikel 10 van de ‘Afvalstoffenverordening gemeente Haarlemmermeer 2021’;

 • het Mandaat -, machtigings- en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2020;

 

Besluit:

 • 1.

  de bijgevoegde reactienota zienswijzen vast te stellen;

 • 2.

  de locaties opgenomen in het Aan- en toewijzingsbesluit voor deelgebied Badhoevedorp aan te wijzen voor het plaatsen van (ondergrondse) verzamelcontainers voor de inzameling van huishoudelijke afval- en grondstoffen. De locaties zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende tekeningen (zie lijst met externe bijlagen);

 • 3.

  de locaties opgenomen in het (op bovengenoemde onderdeel gewijzigde) Aan- en toewijzings-besluit toe te wijzen aan de betreffende huishoudens conform de bij dit besluit behorende adressenlijst ‘Lijst definitieve toewijzing restafvalcontainer VANG wijk 5 Badhoevedorp 2e procedure.pdf’ (externe bijlage);

 • 4.

  dit Aan- en toewijzingsbesluit bekend te maken op www.officielebekendmakingen.nl;

 • 5.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na de officiële bekendmaking van dit besluit op www.officielebekendmakingen.nl.

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

namens dezen,

de teammanager Regie,

 

 

 

 

mevrouw T. van den Berg, wnd.

 

Externe bijlagen:

 • Bewoners Badhoevedorp-Geraniumlaan 70-02A.pdf

 • Bewoners Badhoevedorp-Thomsonstraat 70-05, 70-06A, 70-07A, 70-07C, 70-08A.pdf

 • Bewoners Badhoevedorp-Joes Kloppenburghof 70-14A.pdf

 • Bewoners Badhoevedorp-Marconistraat-Sloterweg 70-09B, 70-10, 70-38A.pdf

 • Bewoners Badhoevedorp-Pa Verkuijllaan 21ABCD.pdf

 • Bewoners Badhoevedorp-Pa Verkuijllaan 70-20B.pdf

 • Bewoners Badhoevedorp-Sloterweg 70-34C.pdf

 • Lijst definitieve toewijzing restafvalcontainers VANG wijk 5 Badhoevedorp 2e procedure.pdf

 • Reactienota zienswijzen wijk 5 2e procedure.pdf

 

Datum 15 september 2022

 

 

Terinzagelegging

Het Aan- en toewijzingsbesluit en de bijbehorende stukken worden gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl en liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum, na een telefonische afspraak, ter inzage in het Informatiecentrum van de gemeente. Personen die geen toegang hebben tot internet, kunnen telefonisch een afspraak maken om het Aan- en toewijzingsbesluit op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in te zien in het Informatiecentrum van de gemeente, gemeentekantoor Beukenhorst, Taurusavenue 100 in Hoofddorp.

 

Beroep

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken dat met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht is voorbereid, binnen zes weken na publicatie van dat besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag, p/a Postbus 20019 2500 EA Den Haag, fax 070 - 365 13 80 of Digitaal loket. Voorwaarde hiervoor is wel dat u een zienswijze tegen het ontwerp had ingediend bij het gemeentebestuur en dat u alleen beroep kunt instellen tegen die onderdelen van het besluit waarover uw zienswijze handelde.

Het indienen van beroep schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit treedt dus gewoon in werking. Gelijktijdig met of na het indienen van het beroepschrift kunt u echter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Zo’n verzoek kunt u pas doen als u het beroepschrift indient en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het beroep (en ook van het verzoek) wordt door de Raad van State een griffierecht geheven.

 

 

Naar boven