Besluit tot wijziging van de Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Velsen 2022 (eerste wijziging)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen,

 

Gelezen het collegevoorstel, nummer 100560-2022 van 6 september 2022.

Besluit

De beleidsregels tot wijziging van de Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Velsen 2022 (eerste wijziging) als volgt vast te stellen:

Artikel I

 

De Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Velsen 2022 wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 2 lid 1 komt als volgt te luiden:

De eenmalige energietoeslag 2022 van € 1.300,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

B. Artikel 2 lid 4 komt als volgt te luiden:

De ontvanger beschikt op de peildatum op zijn woonadres over een zelfstandige energieaansluiting en een bijbehorend energiecontract op zijn/haar naam of op naam van zijn/haar partner.

C. Artikel 2 lid 5 komt als volgt te luiden:

5. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

jonger is dan 21 jaar en inwoont bij één of beide ouders/verzorgers;

is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

C. Artikel 3 komt als volgt te luiden:

Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

a. algemene bijstand ontvangen (met uitzondering van belanghebbende(n) die een kostendelersnorm ontvangen); of

b. een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ (met uitzondering van belanghebbende(n) die een kostendelersnorm ontvangen); of

c. een toekenning eenmalige energietoeslag 2022 ontvingen voor 1 september 2022

ontvangen de ambtshalve nabetaling eenmalige energietoeslag 2022 van € 500,- zo spoedig mogelijk.

F. Artikel 4 lid 3 komt als volgt te luiden:

Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 30 november 2022.G. Artikel 5 komt als volgt te luiden

1. Deze beleidsregels treden in werking met terugwerkende kracht met ingang van 1 september 2022.

2. Deze beleidsregels vervallen op 28 februari 2023.

3. Deze beleidsregels blijven van kracht op voor de in lid 2 genoemde datum ingediende aanvragen/bezwaren tot het moment dat hierop een besluit is genomen.

G. Artikel 6 komt als volgt te luiden:

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Velsen 2022 (eerste wijziging).

Artikel II

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht op 1 september 2022 in werking.

Vastgesteld in de collegevergadering van 6 september 2022.

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Velsen,

De secretaris, De burgemeester,

K.M. Radstake F.C. Dales

Naar boven