Vaststelling wijzigingsplan ‘Jongeweer 36’ te Wijdenes

Burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland hebben het bestemmingsplan ‘Drechterland Zuid’ in samenspraak met ‘Eerste herziening bestemmingsplan Drechterland Zuid’ gewijzigd. De wijziging is op grond van artikel 3.6, eerste lid onder a Wet ruimtelijke ordening.

Wijziging

Het betreft een wijziging van de situering van het bouwvlak op het perceel Jongeweer 36 te Wijdenes. De wijziging valt binnen de kaders die het bestemmingsplan ons biedt om medewerking te kunnen verlenen.

Procedure 

Op grond van artikel 3.4 Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening heeft het ontwerp wijzigingsplan vanaf donderdag 18 maart 2016 zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ontvangen.

Beroep en voorlopige voorziening

Het besluit ligt vanaf vrijdag 16 september 2022 zes weken ter inzage. Een dag na de publicatie van deze kennisgeving start de beroepstermijn van zes weken, ingaande op 17 september tot en met 28 oktober 2022.

U kunt het plan met bijbehorende stukken op twee manieren bekijken:

  • 1.

    U bekijkt de documenten digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identificatienummer: NL.IMRO.0498.WPJongeweer36-VG01.

  • 2.

    U maakt een afspraak om de documenten te bekijken op het gemeentehuis. U kunt hiervoor contact opnemen met een medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon: 0228-534100 of via www.drechterland.nl.

Gedurende de beroepstermijn kan tegen dit besluit door belanghebbenden schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het indienen van een beroepschrift kan ook digitaal via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) benodigd.

Vermeldt in de brief in ieder geval uw naam, adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat en de gronden van het beroep. Vergeet niet uw handtekening te zetten. Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Naar boven