Subsidieregeling Verduurzaming Evenementen 2023

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen,

 

gelet op artikel 2, derde lid, artikel 2, vijfde lid en artikel 3, vijfde lid van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidies 2019,

 

overwegende dat:

Van evenementen wordt verwacht dat zij hun productie zoveel mogelijk verduurzamen. Vanaf 1 januari 2024 geldt er een landelijk verbod op het gebruik van wegwerpbekers – en bestek (zowel plastic als karton) en plastic verpakkingen. Bij hoogwaardige recycling blijft het mogelijk om wegwerpvoorwerpen in te zetten. Voor evenementen betekent dit dat 75 procent van het gewicht van de bekers te scheiden en te recyclen moet zijn, in 2027 is dat 90 procent. Voortbordurend op deze intensieve verduurzamingsslag wil Gemeente Nijmegen ook andere verduurzamingsinitiatieven stimuleren. Om evenementenorganisatoren te ondersteunen bij het aanpassen van hun producties en daarmee de verduurzaming te stimuleren, bieden wij hen een eenmalige financiële bijdrage

 

besluit vast te stellen de nadere regels : “Subsidieregeling Verduurzaming Evenementen 2023”.

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Consortium: een (tijdelijke) samenwerking tussen een aantal ondernemingen om een bepaald project te realiseren, waarvan een in Nijmegen gevestigde partij de penvoerder is;

 • 2.

  NKS: Nijmeegse Kaderverordening Subsidies 2019;

 • 3.

  Overdraagbaarheid: het concept kan na afloop van het project door anderen gekopieerd worden.

 • 4.

  Subsidiabele kosten: kosten die direct aan de betreffende activiteit zijn toe te rekenen.

 • 5.

  Subsidie: een financiële tegemoetkoming voor de verduurzaming van evenementen.

 • 6.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor verlening van subsidies.

 

Artikel 2 Doel van de regeling

 • 1.

  Het doel van de subsidie is het stimuleren van organisatoren om hun evenement te verduurzamen. Met verduurzaming wordt bedoeld: het verminderen van uitstoot en het verminderen van de uitputting van natuurlijke hulpbronnen ten behoeve van het opwekken van energie en de productie en het vervoer van materialen en voedsel. Sociale duurzaamheid valt buiten de scope van deze subsidie;

 • 2.

  Subsidie kan worden aangevraagd voor de opstartkosten voor de verduurzaming van een evenement in 2023. Dit mag ook een pilotproject zijn, mits daarbij het doel is om het plan toekomstbestendig te maken. De regeling is er dus voor bedoeld om de onrendabele top van verduurzaming van het evenement te dekken. De subsidie mag worden ingezet voor onderzoekskosten, mits dit onderzoek leidt tot een concreet uitvoerbaar project. De eigen uren kunnen deels worden gedekt.

 

Artikel 3 Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op een subsidie zoals bedoeld in artikel 3 dient de aanvrager te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd door ondernemers en organisatoren van in Nijmegen gevestigde bedrijven en organisaties in de culturele sector, sportsector en horeca. Bedrijven en organisaties die niet in Nijmegen gevestigd zijn komen in aanmerking voor een aanvraag wanneer zijn samenwerken in een consortium bestaande uit minimaal 2 leden waarin minimaal 1 Nijmeegs bedrijf deelneemt;

 • 2.

  De subsidie mag worden aangevraagd door een individuele ondernemer of organisator of door een consortium van samenwerkende partijen, waarbij één van de partijen als penvoerder is aangewezen;

 • 3.

  Wanneer het aangevraagde subsidiebedrag hoger is dan €25.000, dan moet de aanvraag bestaan uit een consortium van minimaal 2 leden, waarvan een Nijmeegse partij de penvoerder is;

 • 4.

  Een (rechts)persoon kan slechts één aanvraag indienen op grond van deze regeling. Dit geldt ook voor dochterondernemingen;

 • 5.

  Het evenement vindt in Nijmegen plaats;

 • 6.

  Het plan past binnen de bepalingen van de dan geldende landelijke wetgeving rondom duurzaamheid (zoals het landelijk verbod op het gebruik van wegwerpbekers- en bestek);

 • 7.

  Het plan levert geen knelpunten op o.g.v. veiligheid, toegankelijkheid en gezondheid;

 • 8.

  De subsidie mag niet worden ingezet voor de structurele exploitatie van het evenement;

 • 9.

  Maximaal 25% van de subsidie mag worden ingezet voor het maken van uren. De aanvrager kiest voor het berekenen van de kosten een vast uurtariefsystematiek. De kosten bij de vaste uurtariefsystematiek zijn:

  • a.

   Een vast uurtarief als vergoeding voor de directe loon- en arbeidskosten en de indirecte kosten. Het vaste uurtarief bedraagt €50,00;

  • b.

   Kosten van apparatuur;

  • c.

   Kosten van materialen;

  • d.

   Kosten van derden.

 • 10.

  De uitvoering van de activiteiten moet plaatsvinden in 2023;

 • 11.

  De aanvrager van de subsidie moet dezelfde (rechts)persoon zijn als degene die de evenementenvergunning aanvraagt.

 

Artikel 4 Subsidiebedrag

 • 1.

  De subsidie wordt beschikbaar gesteld in kalenderjaar 2023;

 • 2.

  Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt minimaal €5.000; en maximaal €75.000;

 • 3.

  Het subsidieplafond is €75.000;

 • 4.

  Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.

 • 5.

  Het te verstrekken subsidiebedrag bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten, dus de aanvrager dient minimaal 25% van verduurzamingskosten voor eigen rekening te nemen;

 • 6.

  Kosten die worden gemaakt tussen het moment van aanvraag en het moment van toekenning zijn ook subsidiabel.

 

Artikel 5 Beoordeling

 • 1.

  De aanvraag wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria:

  • a.

   Verwachting verduurzamingseffect en inspiratie: de mate waarin het plan bijdraagt aan de verduurzaming van het evenement en de mate waarin het plan toegepast kan worden door andere evenementenorganisatoren (maximaal 40 punten);

  • b.

   Langdurigheid: de mate waarin het plan zorgt voor een langdurige verduurzaming van het evenement (maximaal 20 punten);

  • c.

   Economisch belang en infrastructuur: de mate waarin het plan bijdraagt aan de economische groei en de mate waarin het plan bijdraagt aan het behoud van de infrastructuur van de evenementensector van Nijmegen (maximaal 10 punten);

  • d.

   Netwerkwaarde en marketingwaarde: de mate waarin het plan zorgt voor een groter netwerk van organisator, leverancier en bezoeker en de mate waarin het plan bekendheid genereert en de stad een uniek karakter geeft (maximaal 10 punten).

  • e.

   Aanvragen moeten minimaal 50 punten halen om in aanmerking te komen voor subsidie;

 • 2.

  Aanvragen met de hoogste score worden toegekend tot het subsidieplafond is bereikt. Indien nodig zal ook worden gekeken naar een redelijke en evenwichtige verdeling tussen de verschillende sectoren. Onder sectoren wordt verstaan: evenementen op het gebied van kunst & cultuur, sport & spel en horeca;

 • 3.

  Bij een gelijke aantal punten krijgt een consortium (van minimaal 2 leden) voorrang op een individuele aanvrager van de subsidie;

 • 4.

  Indien wordt opgemerkt dat twee aanvrager een vergelijkbaar plan hebben ingediend, dan spant de gemeente zich in om de aanvragers met elkaar in contact te brengen met als doel om plannen te combineren;

 • 5.

  Volledige aanvragen worden voor advies voorgelegd aan een beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie beoordeelt of een aanvraag voldoet aan de voorwaarden en adviseert over toekenning van het aantal punten. De beoordelingscommissie bestaat uit 5 leden, waarvan 2 externe adviseurs en 3 interne adviseurs.

 • 6.

  Na de sluitingsdatum ontvangt de aanvrager binnen 13 weken een besluit over de aanvraag.

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de NKS, wordt de subsidie in ieder geval geweigerd voor activiteiten:

 • 1.

  Met een overwegend sociaal-maatschappelijk, religieus of politiek karakter;

 • 2.

  Met een fondsenwervende doelstelling;

 • 3.

  In het kader van een opleiding of studie (stage-opdracht, schoolvoorstelling);

 • 4.

  Die ook zonder financiële steun van de gemeente kunnen plaatsvinden, zoals omschreven in artikel 8, lid 2 onder b van de NKS;

 • 5.

  De subsidie kan worden teruggevorderd indien de activiteit niet overeenkomt met de aanvraag of als er sprake is van fraude.

 

Artikel 7 Aanvraag

 • 1.

  Aanvragen kunnen worden ingediend van 19 september 2022 tot en met 30 oktober 2022, 23:59 uur. Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen;

 • 2.

  De subsidie wordt digitaal aangevraagd door middel van een volledig ingevuld en digitaal ondertekend aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op de gemeentelijke website Nijmegen.nl;

 • 3.

  De beoordeling van de plannen vindt op één moment plaats, wat inhoudt dat het niet uitmaakt wanneer de aanvraag wordt ingediend, als het maar binnen de aangegeven periode is en de deadline wordt gehaald;

 • 4.

  Indien voor hetzelfde project subsidie is aangevraagd bij een andere subsidieregeling of bij een ander bestuursorgaan, doet de aanvrager daarvan mededeling in de aanvraag. Eventuele bijdragen van derden kunnen in mindering gebracht worden op deze subsidie;

 • 5.

  Samen met de aanvraag moeten ook digitaal aangeleverd worden:

  • a.

   Een kort activiteitenplan waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   Een beschrijving van de doelstellingen en resultaten die daarmee worden nagestreefd en een beschrijving hoe de activiteiten aan dat doel bijdragen;

  • c.

   Een sluitende begroting van het onderdeel duurzaamheid voor het evenement.

  • d.

   Als het de eerste keer is dat er een subsidieaanvraag wordt ingediend tevens aanleveren:

  • e.

   Een actueel rekeningafschrift (alleen in het geval van schriftelijke aanvraag, anders een bankrekeningnummer);

  • f.

   De meest recente statuten (indien het een rechtspersoon betreft);

  • g.

   Een actueel exemplaar van het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 8 Subsidieverplichtingen

Volgens artikel 15 van de NKS dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in bij het college uiterlijk voor 1 juni in het jaar na afloop van het kalenderjaar waarvoor de subsidie is verleend. De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • 1.

  Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • 2.

  Een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten;

 • 3.

  Een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

 • 4.

  Een ondertekening door de Raad van Bestuur.

 

Artikel 9 Toepasselijkheid NKS

De NKS is van toepassing voor zover daarvan in deze regeling niet uitdrukkelijk is afgeweken.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeerartikel

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en heeft een tijdelijk karakter tot en met 30 oktober 2022.

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: “Subsidieregeling Verduurzaming Evenementen 2023”.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van: 13 september 2022.

de gemeentesecretaris

mr. drs. A.H. van Hout

de burgemeester

drs. H.M.F. Bruls

Naar boven