Verkeersbesluit in verband met Jouster Merke activiteiten 2022

Verkeersmaatregelen in verband met Jouster Merke activiteiten 2022

Kenmerk:

EV 20220064/Z.703858 (jaarmarkt)

EV 20220104/Z.711304 (kermis)

EV 20220099/Z.710345 (Agrarische Schouw)

EV 20220084/Z.707971 (grote Jouster Merke feest)

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van Gemeente De Fryske Marren te Joure, de Stichting Joure Actief, de Stichting Agrarische Schouw, de stichting Volksvermaak Joure e.o. en café ’t Syl om ten behoeve van de Jouster Merke activiteiten enkele wegen in het centrum van Joure af te mogen sluiten;

 

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

overwegende dat:

• diverse kermisattracties/kramen worden geplaatst;

• een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

• het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende wegen;

• deze wegen binnen de bebouwde kom van Joure liggen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

• overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

 

besluiten:

1. op maandag 19 september 2022 van 06.00 uur tot en met dinsdag 27 september 2022 tot 12.00 uur de volgende (gedeelten van) straten door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten:

• parkeerterreinen Sinnebuorren

 

2. op donderdag 22 september 2022 van 05.00 uur tot 20.30 uur de volgende (gedeelten van) straten door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten:

• Torenstraat, het gedeelte tussen Kolkstraat en Midstraat;

• Midstraat;

• Douwe Egberts Plein;

• De Merk;

• Drolshagenplein;

• Roggemolenstraat;

• Houtmolenstraat;

• Driessenstraat;

• Kolkstraat;

• Harddraversweg (tussen Kerkstraat - Douwe Egberts Plein) en;

• Sinnebuorren, (tussen Roggemolestraat en parkeerterrein Sinnebuorren).

 

3. op donderdag 22 september 2022 van 05.00 uur tot 24.00 uur de volgende (gedeelten van) straten doorplaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglementverkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruitersen geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten:

• Appelwyk en;

• ’t Zijl

 

4. op donderdag 22 september 2022 van 08.00 uur tot 18.00 uur de volgende (gedeelten van) straten doorplaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglementverkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruitersen geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten:

• Museumstraat

 

5. op donderdag 22 september 2022 van 08.00 uur tot 20.30 uur, door plaatsing van bordenovereenkomstig model E1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, parkeren te verbieden aan beide zijden van:

• Kerkstraat;

• Brugstraat;

• Prof. Titus Brandsmaweg;

• Jonkersbosje;

• Harddraversweg;

• Boeresingel, (laatste 200m uitkomend op de Harddraversweg) en;

• Omkromte

 

6. op donderdag 22 september 2022 van 08.00 uur tot 20.30 uur, door plaatsing van bordenovereenkomstig model E1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990,parkeren te verbieden aan éénzijde van:

• Dr. Wumkesstraat (parkeerverbod aan rechterzijde vanaf de Harddraversweg)

 

7. op donderdag 22 september 2022 van 08.00 uur tot 18.00 uur, door plaatsing van een schraag inclusiefbord overeenkomstig model C2 (eenrichtingsverkeer, in deze richting gesloten) en een bord C3(eenrichtingsweg) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, gesloten teverklaren in de richting Tolhûswei:

• ’t Zand (tussen Molenweg – Tolhûswei)

 

8. op woensdag 21 september 2022 van 07.00 uur tot en met donderdag 22 september 2022 tot 23.00 uurde volgende (gedeelten van) straten door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten teverklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten:

• Herema State

 

9. op donderdag 22 september 2022 van 10.00 uur tot 24.00 uur de volgende (gedeelten van) straten doorplaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglementverkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruitersen geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten, omwonenden en klanten van de Oranjerie.

• De Grienedijk

 

10. op vrijdag 23 en zaterdag 24 september 2022 van 09:00 uur tot 04:00 uur (zondag 25 september 2022)de volgende (gedeelten van) straten door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten teverklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.

• Douwe Egberts Plein

• Midstraat

• Torenstraat (vanaf Waagplein tot aan Midstraat)

 

Joure, 12 september 2022

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren.

 

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

• de gronden van het bezwaar

 

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

 

Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven