VERKEERSBESLUIT: Reserveren 2 parkeerplaatsen in het Huysackerpad in Moergestel t.b.v. het direct opladen van elektrische voertuigen.

 

Onderwerp: Reserveren van twee parkeerplaatsen in het Huysackerpad in Haaren t.b.v. het direct opladen van elektrische voertuigen.

Nummer: 2022-28

Datum: 22 september 2022

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk,

 

Gelet op:

Grond van artikel 15, eerste lid, van de wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen (BABW) genoemde verkeerstekens alsmede voor onderborden voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit:

Om elektrisch rijden een impuls te geven en laadpalen op straat te krijgen heeft de provincie Noord Brabant een project opgestart om 1.000 openbare laadpalen in de openbare ruimte te realiseren t.b.v. het direct opladen elektrische auto’s.

 

In de door de gemeenteraad vastgestelde “Nota van uitgangspunten verkeer en vervoer 2014-2024” is vastgelegd dat de gemeente initiatieven op het gebied van duurzaam vervoer wil faciliteren. Het college heeft daarom besloten te participeren in het project van de provincie.

 

Inwoners en ondernemers uit de gemeente Oisterwijk, kunnen daardoor een aanvraag doen voor plaatsing van een openbare laadpaal. Zij moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn: inwoner, werknemer of ondernemer zijn binnen de gemeente Oisterwijk, in bezit zijn of berijder zijn van een elektrische auto en geen beschikking hebben over een eigen parkeerplaats. Om het gebruik van de laadpaal te kunnen garanderen, worden de parkeerplaatsen bij de laadpaal gereserveerd voor het direct laden van een elektrische auto.

 

Overwegende

dat de provincie Noord-Brabant en Limburg elektrisch rijden willen bevorderen en samen de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) regio Zuid vormen;

 

dat de provincies Noord-Brabant en Limburg namens de gemeente Oisterwijk een contract met Vattenfall hebben afgesloten voor “Plaatsing en exploitatie van slimme laadinfrastructuur”;

 

dat de gemeente via de provincie een concessieovereenkomst is aangegaan met Vattenfall voor het verlenen van openbare laaddiensten;

 

dat de provincies Noord-Brabant en Limburg met dit contract namens de deelnemende gemeenten invulling geven aan de doelstellingen en vereisten zoals opgenomen in de Nationaal Agenda Laadinfrastructuur (NAL);

 

dat een plankaart is opgesteld waarin 32 locaties zijn bepaald waar op basis van de te verwachten behoefte een laadpaal kan worden geplaatst;

 

dat de laadlocaties zijn bepaald aan de hand van toekomstprognoses per wijk tot 2025, de plaatsingscriteria zoals afgestemd met de provincies en deelnemende gemeenten en de lokale kennis vanuit gemeente Oisterwijk;

 

dat een van de destijds bepaalde locaties, Kruisackerplein in Moergestel als gevolg van technische problemen heeft geleid tot overlast voor de nabij gelegen woning;

 

dat het daardoor wenselijk is om de betreffende laadpaal te verplaatsen;

 

dat ook de gemeente initiatieven op het gebied van duurzaam vervoer wil faciliteren;

 

dat elektrisch rijden goed is voor het milieu;

 

dat het de verwachting is dat het aantal elektrische voertuigen in Nederland de komende jaren toeneemt;

 

dat de vraag naar laadmogelijkheden, anders dan de eigen laadvoorziening thuis, daarmee ook toeneemt;

 

dat voor het stimuleren van elektrische mobiliteit het belangrijk is dat er een (netwerk van) elektrische laadpunt(en) beschikbaar is;

 

dat de gemeente Oisterwijk daarom inzet op het aanbieden van voldoende laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen op logische dan wel strategische locaties in Oisterwijk;

 

dat er omwille van het behoud van de laadvoorziening in Moergestel in overleg met Vattenfall naar een alternatieve locatie is gezocht;

 

dat deze locatie is gevonden aan het Huysackerpad in Moergestel, op ongeveer 100m loopafstand van de huidige locatie;

 

dat we de laadpaal in de haakse parkeervakken, gelegen aan de overkant van het tegenover woningen 2,4 en 6 situeren;

 

dat haakse parkeervakken de voorkeur hebben ten opzichte van langs parkeervakken. Dit vanwege het in- en uitrijden van het parkeervak en de aansluiting van de laadkabel op de laadpaal.

Dat wij met dit verkeersbesluit bij de laadpaal een tweetal parkeervoorzieningen reserveren welke uitsluitend te gebruiken zijn voor het laden van elektrische voertuigen;

 

dat dit tot afname leidt van in totaal twee beschikbare openbare, vrij toegankelijke parkeervoorzieningen;

 

dat er daarmee voor de directe omgeving een verschuiving plaatsvindt qua parkeermogelijkheden en dat daarmee de loopafstand naar een vrij beschikbare parkeerplaats mogelijk ook groter wordt;

 

dat een grotere loopafstand verder geen afbreuk doet aan de bruikbaarheid van de weg, parkeren in de directe omgeving blijft mogelijk;

 

dat bij de feitelijke uitvoering van het verkeersbesluit in de basis slechts één parkeerplaats daadwerkelijk wordt gereserveerd voor het laden van elektrische voertuigen;

 

dat de tweede parkeerplaats een vrij toegankelijke parkeerplaats blijft en bij een jaarlijks gebruik van >3.500 kWh/jaar of bij 5 unieke gebruikers/maand/jaar alsnog wordt gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen;

 

dat met de aanduiding van één parkeerplaats enerzijds de elektrische rijder wordt gefaciliteerd en anderzijds de directe omgeving niet direct geconfronteerd wordt met de afname van twee openbare parkeervoorzieningen;

 

dat ongeacht een eventuele toename van de parkeerdruk of een grotere loopafstand de gemeente het faciliteren van laadvoorzieningen in de openbare ruimte dusdanig belangrijk vindt dat aan het aspect van duurzaam vervoer een zwaarder gewicht wordt gehangen;

 

dat ondanks een eventuele toename van de parkeerdruk en/of loopafstand de weg en de parkeervoorzieningen in stand worden gehouden en daarmee de bruikbaarheid blijft gewaarborgd;

 

dat de reservering van twee parkeervoorzieningen verder geen afbreuk doet aan de veiligheid van de weg en weggebruikers ongewijzigd beschermd blijven;

 

dat met de doelstellingen van het verkeersbesluit het algemeen belang niet wordt geschaad;

 

dat er overleg met de chef van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant heeft plaatsgevonden;

 

dat de genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer van en gelegen zijn binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Oisterwijk;

 

Overzichtstekening 2022-28 Locatie oplaadpaal

 

Besluit:

Twee gereserveerde parkeervoorzieningen te realiseren/in te stellen uitsluitend bedoeld voor het opladen van een elektrische voertuig door middel van het plaatsen van het bord E04 zoals omschreven in bijlage I bij het RVV 1990, inclusief onderbord met de tekst “alleen voor opladen elektrische voertuigen” inclusief onderbord OB0504 een en ander zoals is weergegeven op de als bijlage de bij dit besluit toegevoegde afbeelding.

 

Oisterwijk, 22 september 2022

 

Hoogachtend,

het college,

namens dezen,

teamleider Openbare Ruimte,

 

N. Landmeter

 

 

Bezwaar:

Bent u het niet eens met dit besluit? Binnen zes weken na de dag van publicatie van dit besluit in het elektronisch gemeenteblad, kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk of digitaal indienen.

 

Het bezwaarschrift bevat ten minste:

1. De datum, uw naam, adres en handtekening;

2. Een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift is gericht (datum en kenmerk van het besluit);

3. De reden waarom u bezwaar maakt.

 

Als u het bezwaarschrift schriftelijk wilt indienen dan richt u het bezwaarschrift aan:

Het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk, postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk.

 

Als u het bezwaarschrift digitaal wilt indienen, dan kan dit via het elektronisch online formulier “Bezwaar indienen” op onze website: www.oisterwijk.nl/bestuur-en-politiek/klachten-en-bezwaar

 

Tevens kunt u gelijktijdig met of na het indienen van het bezwaarschrift – bij een spoedeisend belang – een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Breda, team bestuursrecht, postbus 90006,4800 PA Breda. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruikt maakt, wordt u griffierecht berekend.

 

Naar boven