Wâldwei 8 te Elahuizen: m.e.r.-beoordelingsbeslissing (MR 20220004)

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren maken overeenkomstig artikel 7.17, eerste lid, van de Wet milieubeheer bekend dat voor de voorbereiding van een besluit op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), gericht op een verandering en uitbreiding van het veehouderijbedrijf aan de Wâldwei 8 te Elahuizen, er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Aanmeldingsnotitie

Op basis van het bepaalde in de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage is voor de voorgenomen activiteit een m.e.r.-beoordeling verplicht. Uit toetsing van de door de initiatiefnemer verstrekte m.e.r.-aanmeldingsnotitie volgt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Het college heeft op 6 september 2022 dan ook besloten dat er geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. Het besluit is op 6 september 2022 verzonden naar de initiatiefnemer.

Inzien

Het besluit en de m.e.r.-aanmeldingsnotitie liggen tot en met 18 oktober 2022 tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis te Joure, Herema State 1 en op de servicepunten Dubbelstraat 1 te Balk en Vissersburen 88 te Lemmer.

Reageren

Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoel in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij deze beslissing een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks rechtsmiddel dat geboden wordt in het kader van de procedure voor het verlenen van een vergunning ingevolge de Wabo voor de betreffende activiteit.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.

 

Naar boven