VERKEERSBESLUIT Overdorpstraat De Goorn

Nummer 402

ZK22001478

D22.007219

 

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders van Koggenland bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten, voor zover zij betreffen het verkeer op wegen die niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap.

 

Grondslag

Op grond van artikel 15 WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Motivering

Wij hebben een verzoek ontvangen om op de Overdorpstraat in De Goorn een elektrisch laadpunt te realiseren voor het laden van elektrische voertuigen. Een laadpaal ten behoeve van het elektrisch vervoer is voor een netwerk van laadpunten noodzakelijk.

 

Wij zijn voor de realisatie van elektrische laadpunten een samenwerking aangegaan met de provincie Noord-Holland om via de Metropool Regio Amsterdam Elektrisch laadpunten te realiseren in de gemeente Koggenland. Wij zien het aanbieden van voldoende laadmogelijkheden als stimulans aan onze inwoners in hun overwegingen tot aanschaf van een (deels) elektrische auto, omdat beschikbaarheid van laadinfrastructuur belangrijk is, met name voor hen die niet over een parkeermogelijkheid op eigen terrein beschikken. Het is daarom noodzakelijk dat er op openbare locaties mogelijkheden aanwezig zijn, voor gebruikers die niet over eigen parkeermogelijkheid beschikken, voor het laden van (deels)elektrische voertuigen.

 

De elektrische auto’s stoten bij het rijden geen CO2 en fijnstof uit en zijn daarmee minder schadelijk voor het milieu. Er zijn steeds meer autoproducenten die één of meer volledig elektrische voertuigen of plug-in hybride voertuigen in hun assortiment hebben. Ook de Rijksoverheid stimuleert elektrisch rijden.

 

Wij hebben (een deel van) de bewoners aan de Overdorpstraat schriftelijk geïnformeerd over ons voornemen om een elektrische laadpaal op de Overdorpstraat te plaatsen en hier twee parkeerplaatsen bij aan te wijzen waarop elektrische rijders kunnen laden. Wij hebben hierop twee zienswijzen ontvangen. In het onderstaande besluit worden de verkeerstekens benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990.

 

De bovenstaande belangen zijn de basis voor het verkeersbesluit. Zij staan in artikel 2 WVW:

het beschermen van weggebruikers en passagiers;

het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer

het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

 

Advies

Conform artikel 24 BABW is over het nemen van het verkeersbesluit overleg gepleegd met een verkeersadviseur van de politie Eenheid Noord-Holland, daartoe gemandateerd door de Korpschef van de politie. Deze heeft een positief advies uitgebracht over dit verkeersbesluit.

 

Besluit

Op grond van bovenstaande overwegingen worden, op de Overdorpstraat in De Goorn, twee parkeerplaatsen aangewezen als parkeergelegenheid voor het laden van elektrische motorvoertuigen met gebruik van een laadpaal, door het plaatsen van het bord E4 van bijlage I RVV, als mede door middel van plaatsing van een onderbord zoals bedoeld in artikel 8, BABW, met de aanduiding “Oplaadpunt, uitsluitend parkeren voor elektrische voertuigen die zichtbaar worden opgeladen” van bijlage I RVV, een en ander zoals staat aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening (D-500-402).

 

Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

 

 

Koggenland, 9 september 2022

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Koggenland.

Namens dezen,

Gerard van Harskamp

Teamleider Openbare ruimte

Bezwaarclausule

Wanneer u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na de dag

van verzending schriftelijk, per fax of via een digitaal formulier (www.koggenland.nl) bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten:

 

de naam en het adres van de indiener;

de datum;

een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

 

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is.

Bent u van mening dat er sprake is van spoed omdat het bestreden besluit uw belangen schaadt, dan kunt u bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland

(Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) een verzoek om voorlopige voorziening doen.

Naar boven