Gemeente Schiedam - besluit beperking openbaarheid

Burgemeester en wethouders van Schiedam

gelet op artikel 15 lid 1, onder a van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van de gemeentearchivaris van 23 juni 2022

besluiten:

tot het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van de volgende archiefbescheiden

met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

 

Whatsappgroepen van het college van burgemeester en wethouders 2018-2021 respectievelijk 2021-2022 (archief 695)

 

tot zij ouder zijn dan 75 jaar.

 

Raadpleging, gebruik of vervaardiging van reproducties van de hierboven aangeduide archiefbescheiden is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeentearchivaris, die aan deze toestemming voorwaarden kan verbinden.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

 

Toelichting

De beperkingsgrond bescherming van de persoonlijke levenssfeer is gekozen, omdat de archiefbescheiden berichten en bijlagen van persoonlijke aard bevatten.

 

Schiedam, 30 juni 2022.

Burgemeester en wethouders van Schiedam,

de secretaris,

C.E.Bos

de burgemeester,

C.H.J. Lamers

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit kunnen binnen zes weken na datum waarop het besluit is bekendgemaakt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 1501, 311 EA Schiedam). In het bezwaarschrift dient in ieder geval uw naam, adres en telefoonnummer, de datum en een omschrijving van het betreffende besluit (kenmerk) te staan. Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen.

Naar boven