Ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Drieweg, Nisse, 2022”

Burgemeester en wethouders van Borsele maken, in het kader van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, het volgende bekend. Vanaf 15 september t/m 26 oktober 2022 ligt het ontwerpbesluit samen met het ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Drieweg, Nisse, 2022” voor iedereen ter inzage.

Inhoud bestemmingsplan

Het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan biedt het planologisch-juridisch kader tot het uitbreiden van het bedrijventerrein Drieweg 7, Nisse en de aanleg van de met de uitbreiding gepaard gaande landschappelijke inpassing.

Inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 15 september 2022 raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0654.BPBTDWN2022-0002.

Daarnaast ligt het ontwerpbesluit samen met het ontwerpbestemmingsplan vanaf 15 september ter inzage in het gemeentehuis, Stenevate 10 in Heinkenszand.

Het gemeentehuis is voor het inzien van stukken geopend van maandag t/m donderdag van 08:30 – 12:00 uur en van 13:00 – 15:30 uur en vrijdagochtend van 08:30 – 12:00 uur. Wij vragen u om voor het inzien van stukken van tevoren telefonisch een afspraak te maken wanneer u de stukken in wilt zien, zodat deze alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen met het team Informatiebeheer en Ondersteuning via het algemene telefoonnummer 0113-238383.

Het is mogelijk dat de gemeente tijdens de termijn van terinzagelegging nog aanvullende relevante stukken en gegevens over het bestemmingsplan ter inzage legt.

Reageren

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze naar voren brengen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze verzoeken wij u om uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar via 06-52560949.

Heinkenszand, 14 september 2022

 

Naar boven