Kennisgeving ontheffing geluid artikel 4:6 APV/artikel 8:3 Bb Denemarkenweg 35 in Nieuwdorp

 

De gemeente Borsele maakt bekend dat een ontheffing is verleend van het verbod op het veroorzaken van geluidhinder en worden bouwwerkzaamheden op werkdagen en op zaterdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd, ter plaatse van de locatie Denemarkenweg 35 in Nieuwdorp. De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van 2 sporen.

 

De werkzaamheden vinden aaneengesloten plaats in de periode van 5 september 2022 05.00 uur tot 12 september 2022 05.00 uur (192 uur). Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk Z22.024453.

 

Inzien

De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het besluit en de daarbij behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de gemeente Borsele. Het adres en de openingstijden kunt u vinden op de website van de gemeente Borsele, www.borsele.nl

 

Bezwaar

 

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na verzenddatum een schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij de commissie bezwaarschriften, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders van Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van het bezwaar.

 

Wij wijzen erop dat het indienen van een bezwaarschrift de werking van ons besluit niet opschort. Indien u dit wel wenst te bereiken kunt u op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in onze gemeentegids en op http://www.borsele.nl. De brochure bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid is op verzoek verkrijgbaar bij de gemeente Borsele, telefoonnummer 0113-238383.

Naar boven