Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan en start m.e.r.-procedure bestemmingsplan ‘De Horsten Egchel’

 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau ‘De Horsten Egchel’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas geven, op grond van de Wet ruimtelijke ordening en Wet Milieubeheer kennis van de start van de m.e.r.-procedure en de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘De Horsten Egchel’ en stellen daarbij eenieder in de gelegenheid om binnen zes weken te reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) De Horsten Egchel.

Achtergrond

In 2012 en 2020 zijn voor de oprichting en het uitbreiden van de varkenshouderij aan De Horsten 20 en 17 in Egchel omgevingsvergunningen verleend. Deze omgevingsvergunningen maakten onder andere de realisatie van drie varkensstallen en een gedeeltelijke verplaatsing van de varkenshouderijactiviteiten aan de Jacobusstraat in Egchel mogelijk. De stallen, die inmiddels in gebruik zijn genomen, maken onderdeel uit van een groter bedrijfsontwikkelingsplan, te realiseren op landbouwpercelen binnen het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Egchelse Heide. De gemeente Peel en Maas stelt hiervoor een kaderstellend bestemmingsplan op.

Voor het bestemmingsplan dient een milieueffectrapport (MER) te worden opgesteld en de m.e.r.-procedure te worden doorlopen. Zodat informatie over de milieugevolgen goed kan worden meegewogen bij het nemen van het besluit over het bestemmingsplan. Er is sprake van een m.e.r.-plicht omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor later te nemen besluiten, zoals besluiten over latere vergunningen voor uitbreidingen van deze varkenshouderij.

Het ter inzage leggen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap in de m.e.r.-procedure. Deze stap is bedoeld om een ieder te informeren over het uit te voeren milieuonderzoek en de gelegenheid te geven hierover een zienswijze in te dienen. ‘Reikwijdte' staat voor de onderwerpen die het MER moet gaan bestrijken. Bij ‘Detailniveau' gaat het om de vraag hoe uitgebreid de verschillende milieuaspecten onderzocht moeten worden en op welke manier dat onderzoek moet worden uitgevoerd.

Reactiemogelijkheid

Een ieder kan met ingang van 14 september 2022 binnen de termijn van zes weken een reactie in te dienen over de NRD.

De NRD is als volgt raadpleegbaar:

• Op de gemeentelijke website: https://www.peelenmaas.nl/bestuur-en-organisatie/bekendmakingen-en-regelgeving/openbare-bekendmakingen#overige-overheidsinformatie;

• Op papier in te zien bij de publieksbalie van het Huis van de Gemeente.

 

Tijdens de eerder genoemde termijn kunt u een reactie mailen naar info@peelenmaas.nl of schriftelijk richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 7088, 5980 AB te Panningen t.a.v. NRD MER De Horsten Egchel. Voor een eventuele mondelinge reactie kunt u contact opnemen met Ingrid Korten, telefoonnummer 077- 306 66 66.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Bij het opstellen van het MER houdt de gemeente rekening met de ingebrachte zienswijzen over de NRD. milieuonderzoek. In het MER zal worden beschreven hoe de reacties op de NRD zijn meegenomen in het milieuonderzoek.

Daarna wordt het MER samen met het ontwerp bestemmingsplan door het college van burgemeesters en wethouders ter visie gelegd. Ook dan kunt u een zienswijze indienen. De zienswijzen over het MER en over het ontwerp bestemmingsplan worden betrokken bij de toetsing van het MER door de onafhankelijke commissie voor milieueffectrapportage en bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad.

Panningen, 13 september 2022

 

 

Naar boven