Verkeersbesluit voor het inrichten van 2 parkeervakken voor het laden van elektrische auto's aan Beethovenstraat te Sittard

Registratienummer 2022 / 2867837

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen:

1. Besluiten:

Voor het inrichten van twee parkeervakken voor het laden van elektrische auto’s op de parkeerplaats ter hoogte van Beethovenstraat huisnummer 33 in Sittard de onderstaande verkeersmaatregelen te nemen:

 • 1.

  Het plaatsen van verkeersbord ‘Parkeerplaats met oplaad punt en parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische voertuigen’ (bord E08o) met het onderbord ‘Geldt voor twee parkeervakken’ (onderbord OB504). Dit op de Beethovenstraat ter hoogte van huisnummer 33.

  Zoals aangegeven op de bij het besluit behorende foto’s in de aparte bijlage. Wanneer u dit besluit digitaal raadpleegt, treft u de bijlage aan door op de linkerkant van deze pagina onder het kopje ‘Externe bijlagen’ op de blauw gekleurde tekst te klikken.

2. Overwegingen

In Nederland zijn de elektrische voertuigen in opkomst waardoor meer vraag ontstaat naar oplaadpunten voor elektrische voertuigen. De gemeente wil het gebruik van elektrische voertuigen stimuleren waarbij het faciliteren van voldoende oplaadpunten een belangrijke voorwaarde is. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners, maar ook bezoekers van Sittard-Geleen, de gelegenheid hebben elektrische voertuigen op te laden.

De gemeente vindt het belangrijk om de pioniers die besluiten om een elektrische personenauto aan te schaffen zoveel mogelijk te faciliteren.

De gemeente wil de parkeerplaatsen ten behoeve van de oplaadpalen uitsluitend reserveren voor elektrische auto’s die aan het opladen zijn. De elektrische auto die oplaadt is duidelijk herkenbaar voor handhavende instanties en andere weggebruikers door de oplaadkabel die bevestigd is aan de oplaadpaal en de elektrische auto.

Aan een laadpunt kunnen in principe twee parkeervakken gekoppeld worden. De in te richten parkeervakken gaan ten koste van 2 algemene parkeerplaats. Het is echter gezien de wenselijkheid van het stimuleren en bevorderen van elektrisch rijden niet onredelijk om 2 parkeerplaatsen in te richten. Andere automobilisten kunnen gebruik maken van de algemene parkeerplaatsen in de buurt.

3. Wettelijke grondslag

Verkeersbesluiten worden genomen op basis van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 15, lid 1 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer lid 12.

De onderstaande belangen zijn de basis voor het verkeersbesluit:

 • Het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik (Wegenverkeerswet 1994 artikel 2, lid 3 onder a)

 • Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer (Wegenverkeerswet 1994 artikel 2, lid 2, onder a)

De Beethovenstraat te Sittard is in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en ligt binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

4. Advies

De Ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin onder meer verkeerskundigen en de regiopolitie zitting hebben, heeft op 23-08-2022 positief geadviseerd over de voorgestelde verkeersmaatregelen.

5. Ondertekening

Sittard-Geleen, 05-09-2022

Namens Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Teammanager Inrichting & Planning Openbare Ruim

ing. I.G.H. (Ilja) Kengen – Moonen

6. Publicatie, inzage en bezwaar

Na besluitvorming wordt dit verkeersbesluit gepubliceerd in het gemeenteblad.

Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken kan worden ingezien van maandag 12-09-2022 tot en met maandag 24-10-2022. Bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en donderdag tot 20.00 uur.

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u gedurende de termijn van zes weken dat het besluit ter inzage ligt een bezwaarschrift indienen. Dat kan op verschillende manieren:

Elektronisch (met DigiD)

Op www.sittard-geleen.nl (trefwoord bezwaar / bezwaarschrift) staat hoe u dit doet.

Tip: zorg dat u de documenten die u eventueel wilt toevoegen aan uw bezwaarschrift digitaal beschikbaar heeft (pdf, Word of Excel).

Een bezwaarschrift, gestuurd via e-mail, sms, Twitter e.d. kunnen wij niet in behandeling nemen.

Schriftelijk

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen

Postbus 18

6130 AA Sittard

In uw bezwaarschrift vermeldt u:

 • uw naam en adres;

 • de datum;

 • de beslissing waartegen u bezwaar maakt;

 • de reden(en) van uw bezwaar;

 • uw handtekening.

Zet op de linkerbovenhoek van de envelop ‘bezwaarschrift’.

Fax

U kunt uw bezwaarschrift faxen naar nummer 046-400 00 39.

Let er wel op dat het begin van de fax vóór twaalf uur ’s avonds op de laatste dag van de termijn binnen moet zijn.

Persoonlijk

U kunt uw bezwaarschrift persoonlijk afgeven bij de Stadswinkel, Markt 1, Geleen. U krijgt hierbij een officieel ontvangstbewijs.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over wat u kunt doen als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat hoe u bezwaar kunt maken of beroep kunt instellen tegen een gemeentelijke beslissing. Deze brochure kunt downloaden via rijksoverheid.nl > documenten > brochures, afhalen bij de infobalie van het gemeentehuis of telefonisch aanvragen via 1400 (lokaal tarief).

Het besluit zal op zijn vroegst zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, worden uitgevoerd.

Een bezwaar heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan –nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg (bestuursrecht): Postbus 950; 6040 AZ ROERMOND, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.

Locatieaanduiding Beethovenstraat

Naar boven