Gereserveerde parkeerplaatsen t.b.v. laden elektrische voertuigen, Bertus Aafjeshove 1, Nieuwegein

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

 

Gelet op:

 • artikel 15 lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 18, lid 1, onder d van de WVW 1994 in gevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • artikel 2 WVW 1994;

 • artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef politie;

 

 

Overwegende dat:

 • ingevolge de ´Mandaatregeling gemeente Nieuwegein´ d.d. 1 februari 2008 onder nr. 103 het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan het hoofd van het Openbaar Domein;

 • op grond van de WVW 1994, hoofdstuk 2, de bevoegdheid bestaat om maatregelen te treffen omtrent het wijzigen van de inrichting van de weg of tot het verwijderen van voor voorzieningen ter regeling van het verkeer;

 • door het laten plaatsen van oplaadpunten (met groene stroom) het gebruik van elektrische auto’s gefaciliteerd en gestimuleerd wordt;

 • elektrische auto’s geen uitstoot hebben en daarmee bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nieuwegein;

 • het laten plaatsen van oplaadpunten voor elektrische auto’s als mogelijke maatregel is opgenomen in ‘Vervolgaanpak luchtkwaliteit Nieuwegein´ (raadsnummer 2011-094);

 • de onderstaande verkeersmaatregel, als bedoeld in artikel 2 WVW 1994, kan leiden tot het

 • beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • het de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te parkeren op een door het college gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van een elektrische auto, indien de auto aangesloten wordt aan het oplaadpunt bij de parkeerplaats;

 • bedoelde weggedeelte gelegen is binnen de bebouwde kom van de gemeente Nieuwegein en in beheer en onderhoud is bij deze gemeente;

 • overleg is gepleegd met de verkeersspecialist van de regionale eenheid Midden Nederland, cluster West Utrecht;

 • deze verkeersspecialist heeft namens de korpschef van het regionale politiekorps Midden Nederland, District West, positief geadviseerd;

 

Besluit:

Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Bertus Aafjeshove 1 aan te wijzen als standplaats voor het laden van elektrische voertuigen;

Dit aan te duiden door plaatsing van een verkeersbord model E 8 met onderbord (alleen laden elektrische voertuigen) van bijlage 1 van het RVV 1990.

Het verkeersbord met onderbord te plaatsen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met nummer IBGRY-Ga-VTO-00078 .

 

Rechtsmiddelenclausule

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 8:1 jo. 7:1) kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dan binnen zes weken na de dag van de publicatie van dit besluit uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet in ieder geval het volgende bevatten: uw naam en adres, een datum, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar zich richt en de gronden van uw bezwaar.

 

Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit besluit niet stopgezet. Mocht u dat willen en u heeft een spoedeisend belang, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan een dergelijk verzoek zijn afzonderlijke kosten verbonden.

 

Aldus vastgesteld op 8 september 2022.

Namens burgemeester en wethouders van Nieuwegein,

mevrouw R. Pol

hoofd Openbaar Domein

Naar boven