Onderwerp: verkeersbesluit Tijdelijke Verkeers Maatregelen Nieuw-Loosdrechtsedijk te Boomhoek en Muyeveld

Medewerker Fysiek Domein, Beleid & Ontwikkeling,

Gelet op,

artikel 15, WVW, geschiedt de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden, krachtens een verkeersbesluit.

artikel 12 sub a (BABW) is er een verkeersbesluit nodig voor het instellen van éénrichtingsverkeer middels de plaatsing van de borden C2, C3 en onderbord OB52 van het RVV 1990.

artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe gemandateerd krachtens door het college van burgemeester en wethouders verleende mandaat in de Mandaatregeling Wijdemeren 2022 (Gemeenteblad 2022, 265123 en zoals nadien gewijzigd).

overwegende,

• dat de maatregelen, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, strekken tot:

- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

• dat op grond van vaste jurisprudentie (ABRvS 2 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2422) als uitgangspunt geldt dat het treffen van verkeersmaatregelen als een normale maatschappelijke ontwikkeling moet worden beschouwd waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarmee de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de daardoor getroffenen mogen worden gelaten;

• dat de gemeenteraad van Wijdemeren op 18 november 2021 een raadsbesluit heeft genomen inzake de Herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk in Boomhoek en Muyeveld;

• dat de gemeenteraad als randvoorwaarde heeft gesteld dat de werkzaamheden niet gedurende het recreatieseizoen plaatsvinden en dat de Nieuw-Loosdrechtsedijk gedurende de werkzaamheden niet volledig afgesloten mag worden;

• dat vanwege de beschikbare ruimte, de veiligheid van de wegwerkers en weggebruikers en de door de gemeenteraad gestelde voorwaarden, er tijdens de werkzaamheden niet in twee richtingen over de Nieuw-Loosdrechtsedijk gereden kan worden ter plaatse van de geplande werkzaamheden;

• dat de aannemer op 11 juli 2022 om die reden de gemeente heeft verzocht tot het tijdelijk instellen van éénrichtingsverkeer op de Nieuw-Loosdrechtsedijk richting de kern van Nieuw-Loosdrecht;

• dat het tijdelijk instellen van éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer gedurende de werkzaamheden (zie bijlage) om bovenstaande redenen noodzakelijk is;

• dat naar aanleiding van de projectcommunicatie reacties zijn ingediend over de Tijdelijke Verkeersmaatregelen (TVM), zoals het instellen van het éénrichtingsverkeer;

• dat er zowel schriftelijke als mondelinge communicatie is geweest over de ingediende reacties;

• dat deze reacties aanleiding hebben gegeven om de TVM aan te passen;

• dat het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren op 30 augustus hebben besloten om te kiezen voor autoverkeer in één richting langs de werkvakken en fietsers en scooters in twee richtingen door middel van een drukknop met stoplicht;

• dat de Nieuw-Loosdrechtsedijk ter plaatse van de werkzaamheden geheel gelegen is binnen de bebouwde kom;

• dat de Nieuw-Loosdrechtsedijk in zijn geheel een gebiedsontsluitingsweg is waar een maximumsnelheid van 50 km/uur geldt;

• dat conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), overleg is gepleegd met de politie. De politie heeft positief geadviseerd over dit verkeersbesluit;

• dat de Nieuw-Loosdrechtsedijk in zijn geheel in beheer is bij de gemeente Wijdemeren.

 

b e s l u i t:

 

 • I.

  tot het instellen van éénrichtingsverkeer op de Nieuw-Loosdrechtsedijk gedurende de werkzaamheden van Fase 1 (1A, 1B en 1C), die zullen plaatsvinden van 1 oktober 2022 t/m 1 april 2023, of zoveel langer of korter als nodig is voor de werkzaamheden in Fase 1, in de richting van Nieuw-Loosdrecht, overeenkomstig tekening Fasering Loosdrecht, door het plaatsen van de borden C2, C3 en onderbord OB52;

 • II.

  tot het instellen van éénrichtingsverkeer op de Nieuw-Loosdrechtsedijk gedurende de werkzaamheden van Fase 2 (2A en 2B), die zullen plaatsvinden van 1 oktober 2023 t/m 1 april 2024, of zoveel langer of korter als nodig is voor de werkzaamheden in Fase 2, in de richting van Nieuw-Loosdrecht, overeenkomstig tekening Fasering Loosdrecht, door het plaatsen van de borden C2, C3 en onderbord OB52;

 • III.

  Dit verkeersbesluit bekend te maken in de plaatselijke kranten Weekblad Wijdemeren en De NieuwsSter;

 • IV.

  Dit verkeersbesluit op de gebruikelijke wijze te publiceren in het digitaal Gemeenteblad.

   

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Bezwaar indienen en aanvragen voorlopige voorziening

Tegen dit besluit staat conform artikel 20 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 7:1, lid 1 juncto artikel 6:4, lid 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht gedurende zes weken na de bekendmaking van dit besluit, voor belanghebbenden de mogelijkheid open om bezwaar in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

 

Naar boven