Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren

 

Gelet op het verzoek van bewoner om een gereserveerde parkeerplaats nabij zijn/haar woning aan de Mounekamp in Joure.

 

Gelet op artikel 18 lid 1 onder d van de Verkeerswegenwet 1994 en het Besluit administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer;

Overwegende dat:

  • Door de bewoner (hierna genoemd aanvrager) van het pand aan de Mounekamp te Joure (gemeente De Fryske Marren) een verzoek is ingediend voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats voor of nabij zijn/haar woning;

  • Aanvrager in bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart;

  • Aan de Mounekamp vrij mag worden geparkeerd;

  • Het echter, gelet op de parkeerdruk in de straat, voor aanvrager onmogelijk is om de auto altijd in de directe nabijheid van zijn/haar woning te parkeren;

  • De onderhavige weg gelegen is binnen de bebouwde kom van Joure en in eigendom en beheer is bij Woningcorporatie Accolade;

  • Woningcorporatie Accolade de bewoner toestemming heeft verleend voor het reserveren van een parkeerplaats en het plaatsen van een bord;

  • Ter zake advies is gevraagd aan politie te Joure en dat deze positief heeft geadviseerd;

  • Gemeente heeft ingestemd met het aanwijzen van een gereserveerde parkeerplaats (inclusief het plaatsen van een paal met bord) voor aanvrager.

     

Besluit

Door plaatsing van een bord overeenkomstig model E6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, voorzien van een onderbord (model OB309) met daarop het kenteken van de auto van verzoeker, een parkeerplaats aan de Mounekamp ter hoogte van de toegang tot seniorencomplex Houtmoune huisnummer 53 t/m 113 te Joure aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van aanvrager.

 

 

 

 

 

Joure, 6 september 2022

Namens Burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren,

 

 

Administratief financieel medewerker ruimtelijk beheer

 

 

 

 

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na publicatie van dit besluit, een bezwaarschift indienen bij Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC te Joure.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

uw naam en adres

de datum

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

de reden van het bezwaar

 

Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet.

 

 

 

Voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft gemaakt.

 

 

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd (voor informatie over de hoogte van de verschillende griffierechten, zie: www.rechtspraak.nl).

 

 

Digitaal indienen voorlopige voorziening

Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal bij de rechtbank worden ingediend en wel via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze site voor de precieze voorwaarden.

 

Naar boven