Aanwijzingsbesluit bovengrondse textielcontainers

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 30 augustus het Aanwijzingsbesluit 2 bovengrondse textielcontainers heeft vastgesteld. De volgende 2 plaatsen worden aangewezen als locatie voor een bovengrondse textielcontainer:

 

 • -

  tegenover Agnes Bartoutslaan 31

 • -

  naast de glascontainer aan de Dreef

   

 •  

Het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-I do-Ambacht;

 

gelet op:

 

 • artikel 10.26 van de Wet milieubeheer;

 • artikel 4 lid 2 van de Afvalstoffen verordening Hendrik-Ido-Ambacht, eerste wijziging;

 • de Inspraakverordening Hendrik-Ido-Ambacht en afdeling 3.4 van de Awb.

Overwegende dat:

 

 • er nog teveel textiel in het restafval zit;

 • een evenredige spreiding van textielcontainers in de gemeente gewenst is;

 • het ontwerp aanwijzingsbesluit 6 weken ter inzage heeft gelegen.

 • Er geen zienswijzen zijn ingediend.

besluit:

 

vast te stellen het navolgende aanwijzingsbesluit:

 

Aanwijzingsbesluit bovengrondse textielcontainers;

Artikel 1  

De volgende 2 plaatsen worden aangewezen als locatie voor een bovengrondse textielcontainer:

 • -

  tegenover Agnes Bartoutslaan 31

 • -

  naast de glascontainer aan de Dreef

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 augustus 2022,

de secretaris,

P. Kalkman

de burgemeester,

J. Heijkoop

 

Beroep

Tegen het aanwijzingsbesluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die een zienswijze over het ontwerpbesluit hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht. Het instellen van beroep kan tot zes weken na bekendmaking van het besluit. Het beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • Naam;

 • Adres;

 • het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • de gronden waarop het beroepschrift rust.

Het beroepschrift kan ook digitaal ingediend worden via het Digitaal Loket van de Raad van State, via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/

 

De belanghebbende dient daarvoor wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Indien u het besluit wil laten schorsen, dient u daartoe tevens een verzoek te richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Voor de behandeling van een beroepschrift dienen griffierechten te worden betaald.

Naar boven