Iwert 9 te Wijckel: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een windmolen (OV 20220125)

Op 02-09-2022 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 18-10-2022. De aanvraag betreft het plaatsen van een windmolen.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven