Wijzigingsplan Sintjohannesga – Kerkhoflaan 28

Met ingang van 9 september 2022 ligt gedurende 6 weken het op 31 augustus 2022 ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan Sintjohannesga – Kerkhoflaan 28 met de bijbehorende stukken ter inzage.

 

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Kerkhoflaan 28 in Sintjohannesga.

Doel

Het wijzigingsplan beoogt het wijzigen van de bestemming ‘Bedrijf’ met de functieaanduiding ‘opslag’ naar de bestemming ‘Wonen’ om zo het perceel te bestemmen ten behoeve van reguliere bewoning.

Wijzigingsplan is ongewijzigd vastgesteld

Ten opzichte van het ontwerp-wijzigingsplan zijn geen wijzigingen in het plan aangebracht.

Waar ter inzage

Het wijzigingsplan en het besluit tot vaststelling met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

 

 • 1.

  de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

 • 2.

  het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

 • 3.

  het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Informatie over het wijzigingsplan is ook te vinden op de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Op die site staat een link naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl via welke het wijzigingsplan zelf is te bekijken. De planid is NL.IMRO.1940.BWSJO22KERKHOFLA28-VA01.

Beroep

 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

 • 1.

  een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;

 • 2.

  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het wijzigingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het wijzigingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

Joure, 7 september 2022

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven