Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Hulst (1e wijziging)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst

gelet op:

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

BESLUIT

vast te stellen de navolgende beleidsregels:

 

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Hulst.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: de alleenstaande die de energietoeslag aanvraagt of ambtshalve ontvangt, dan wel de samenwonenden die deze gezamenlijk aanvragen of ontvangen;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst;

 • c.

  energietoeslag: gemeentelijke categoriale toeslag als tegemoetkoming voor de gestegen energiekosten;

 • d.

  huishouden: een alleenstaande, alleenstaande ouder of een gezin, zoals bedoeld in artikel 4 van de wet, woonachtig in de gemeente Hulst en ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP);

 • e.

  inkomen: Als inkomen wordt het volgende aangemerkt:

  • inkomsten uit of in verband met arbeid (loon, uitkeringen);

  • AOW-uitkering;

  • pensioen dat via de werkgever is opgebouwd en uitkeringen uit een lijfrenteproduct; (Hiervan mag de aanvrager per maand in 2022 als alleenstaande € 21,50 of als gezamenlijke huishouding € 43 aftrekken);

  • inkomsten uit een PGB, voor zover dit wordt ingezet ter vergoeding van de zorg die door de aanvrager zelf wordt verricht;

  • inkomsten uit (onder)verhuur en/of kostgeverschap;

  • partner- en/of kinderalimentatie;

  • periodieke giften;

  • inkomsten uit vermogen, zoals rente of dividend;

  • een uitkering op basis van de Algemene nabestaandenwet (Anw);

  • wachtgeld op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa);

De inkomsten genoemd in artikel 31, tweede lid, van de wet worden buiten beschouwing gelaten.

 • f.

  peildatum: de eerste dag van de volledige maand voorafgaand aan de aanvraagdatum;

 • g.

  referteperiode: de volledige maand vanaf de peildatum;

 • h.

  samenwonende: degene die duurzaam een gezamenlijke huishouding voert met een ander inclusief de kostendeler zoals bedoeld in de wet;

 • i.

  wet: Participatiewet.

Artikel 2: Reikwijdte van de beleidsregel

Deze beleidsregels zijn van toepassing op de uitwerking van artikel 35 van de wet en gaan over een eenmalige categoriale tegemoetkoming energiekosten voor huishoudens met een laag inkomen.

Artikel 3: Hoogte van de energietoeslag

De energietoeslag bedraagt eenmalig € 1.300,-- per huishouden.

Artikel 4: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1.

  De energietoeslag wordt uitsluitend verstrekt aan huishoudens met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een huishouden heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

 • a.

  in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

 • b.

  jonger is dan 21 jaar en geen aanvullende bijzondere bijstand voor het voeren van een zelfstandig huishouden ontvangt;

 • c.

  is ingeschreven in de BRP als ingezetene met enkel een briefadres.

 • 5.

  Er wordt per huishouden éénmaal een energietoeslag verstrekt.

Artikel 5: Ambtshalve toekenning

 • 1.

  In aanvulling op artikel 4 wordt de energietoeslag ambtshalve verstrekt aan huishoudens, waarvan het bankrekeningnummer bekend is bij de gemeente, en die op 1 maart 2022:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; ook van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet;

  • b.

   een toekenning hebben op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

  • c.

   een uitkering ontvangen op grond van:

   • het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004);

   • de inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);

   • de inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

 • 2.

  In aanvulling op artikel 4 wordt de energietoeslag ambtshalve verstrekt aan huishoudens, waarvan het bankrekeningnummer bekend is bij de gemeente, en die tussen 1 januari 2022 en 1 april 2022:

  • a.

   bijzondere bijstand (hebben) ontvangen; en/of

  • b.

   een minimavoorziening (hebben) ontvangen op grond van het raadsvoorstel RA/17.0078 van 13 juli 2017. Het gaat om de navolgende voorzieningen: Jeugdfonds sport en cultuur, maatschappelijke participatie, gezinsabonnement, educatief kindpakket, Voedselbank, Leergeld, Kledingbank, individuele bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, individuele studietoeslag); en/of

  • c.

   categoriale bijzondere bijstand voor de premie ziektekostenverzekering (hebben) ontvangen.

 • 3.

  Deze huishoudens, zoals genoemd in het eerste en tweede lid, ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 van € 800,-- ambtshalve voor 1 mei 2022.

Artikel 6: Nabetaling

 • 1.

  Gelet op de verhoging van de richtlijn van de energietoeslag van € 800,-- naar € 1300,-- zal voor huishoudens die ambtshalve of op aanvraag eerder een toekenning van € 800,-- hebben gekregen een ambtshalve nabetaling worden gedaan van € 500,--.

 • 2.

  Voor degenen die voor 1 september 2022 een aanvraag hebben ingediend voor een energietoeslag en die recht daarop hebben, zal het eerdere bedrag van € 800,-- worden toegekend en nadien een ambtshalve nabetaling worden gedaan van € 500,--.

 • 3.

  Voor degenen die vanaf 1 september 2022 een aanvraag hebben ingediend voor een energietoeslag en die recht daarop hebben, zal het bedrag van € 1.300 worden toegekend.

Artikel 7: De aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen na vaststelling van deze beleidsregels een aanvraag indienen.

 • 2.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier via het digitale loket van de gemeente hulst. (https://loket.gemeentehulst.nl)

 • 3.

  In afwijking van het vorige lid kan een schriftelijke aanvraag worden ingediend, indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 4.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 december 2022.

Artikel 8: Beslistermijn

Het college beslist binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Artikel 9: Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 10. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking op 01 september 2022.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 juli 2023.

Artikel 11. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Hulst.

 

Aldus vastgesteld op 5 april 2022,

Het college van de gemeente Hulst,

De secretaris,

De burgemeester,

 

Toelichting

 

Aanvullend op een verlaging van de energiebelasting en duurzaamheidsmaatregelen heeft de Rijksoverheid een extra landelijk middel uitgewerkt om mensen met een laag inkomen te helpen bij hun energierekening. Deze wordt verstrekt via categoriale bijzondere bijstand. Het gaat hierbij om een eenmalige categoriale tegemoetkoming voor inwoners met een inkomen op of net boven de bijstandsnorm. De Rijksoverheid heeft hiervoor de Participatiewet aangepast.

 

De Rijksoverheid heeft gemeenten de bevoegdheid gegeven om in 2022 een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen en hiervoor voorwaarden te stellen. De eenmalige energietoeslag maakt onderdeel uit van de bijzondere bijstand. De gemeente kan in het kader van de uitvoering aanvullende voorwaarden stellen aan het verstrekken van deze vorm van bijzondere bijstand. Deze voorwaarden worden met deze beleidsregel opgesteld. We willen duidelijkheid geven aan de rechthebbenden en een betaling kunnen doen. Daarom is gekozen voor een ambtshalve toekenning aan huishoudens van wie voor het verwerken van de aanvraag noodzakelijke persoonsgegevens reeds bekend zijn. Voor andere aanvragers zal de verstrekking op basis van een zo eenvoudig mogelijke uitvraag plaatsvinden. De tegemoetkoming zal niet in alle gevallen dekkend zijn voor alle bovenmatige energiekosten. Voor die huishoudens die echt klem komen te zitten blijft de reguliere bijzondere bijstand ook nog altijd ter beschikking onder de huidige voorwaarden.

Naar boven