Verkeersbesluit laadpalen elektrische auto’s Schoolstraat te Lemmer en Erasmusstraat te Balk

 

Kenmerk: Z.718588

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

 

gelet op

 

hetgeen ten aanzien van verkeersbesluiten in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is bepaald, alsmede op de bepalingen ter zake van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat

 

 • 1.

  de in dit verkeersbesluit genoemde wegen, wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994;

 • 2.

  deze wegen in eigendom en beheer zijn bij de gemeente De Fryske Marren;

 • 3.

  op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

uit het oogpunt van:

 • 1.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  het beschermen van weggebruikers;

 • 3.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • 4.

  het voorkomen van ongewenste verkeerssituaties;

 • 5.

  milieu op grond van artikel 2, lid a van de Wegenverkeerswet https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2021-10-19/0#Hoofdstuk1_Artikel2

   

gewenst is om:

 • 1.

  de volgende parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen met gebruik van een laadpaal, parkeervakken ter hoogte van:

 • 2.

  Schoolstraat 7 te Lemmer;

 • 3.

  Erasmusstraat 1a te Balk.

   

motivering

De genoemde straat is bij de gemeente De Fryske Marren in beheer. De gemeente wil het elektrisch verkeer bevorderen en faciliteren omdat daarmee minder gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen en er minder stank- en geluidhinder optreedt. Daarom worden er parkeervoorzieningen voor het opladen van elektrische auto’s ingericht. Hiervoor worden standaard twee parkeerplaatsen gereserveerd. Door de vele voordelen van elektrisch rijden wordt het verminderen van openbare parkeerplaatsen ten behoeve van door fossiele brandstof aangedreven verkeer ten gunste van deze specifieke groep gebruikers als acceptabel gezien.

 

gelet op het advies van de politie

Overeenkomstig artikel 24 BABW overleg heeft plaatsgevonden met de politie Noord Nederland, Fryslân. De politie heeft bij verkeersadvies van 4 september 2022 positief geadviseerd over de voorgestelde verkeersmaatregelen.

 

besluiten

De genoemde parkeervakken aan te wijzen en in te richten t.b.v. het opladen van elektrische voertuigen. De parkeerplaatsen te voorzien van een verkeersbord door plaatsing van borden overeenkomstig model E04 van bijlage 1 van het RVV 1990 en onder het verkeersbord E04 een onderbord aan te brengen en te voorzien van de tekst ‘alleen opladen elektrische voertuigen’ en een onderbord OB504 van de bijlage 1 van het RVV 1990;

 

Joure, 5 september 2022

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

namens hen,

C. Schotanus

 

beleidsmedewerker duurzaamheid en milieu

Naar boven