Subsidieverordening Klimaatbestendig Gilze en Rijen

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Subsidieverordening Klimaatbestendig Gilze en Rijen”

 

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze subsidieverordening wordt verstaan onder:

 • college: college van burgemeester en wethouders;

 • beschikbaar subsidiebedrag (subsidieplafond): bedrag dat ten hoogste beschikbaar is voor subsidieverlening op basis van deze regeling;

 • buurt: buurt, wijk of dorp;

 • klimaatbestendig: bestand zijn tegen de effecten van het klimaat en de klimaatverandering, te weten hoosbuien, droogte, hittestress of overstromingen.

 • schoon verhard oppervlak: het oppervlak (daken, wegen, verharde terreinen) waarvan het hemelwater, dat tot afstroming komt, als schoon kan worden aangemerkt;

 • gemengd stelsel: gecombineerde afvoer van afvalwater en hemelwater;

 • bovengrondse infiltratie: hemelwater dat van wegen en daken afstroomt aan de oppervlakte en in de bodem infiltreert;

 • subsidie: subsidie als bedoeld in artikel 4:21, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • gemeente: de gemeente Gilze en Rijen;

 • wet: Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Artikel 1.2 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college is bevoegd tot het verlenen en vaststellen van subsidies als bedoeld in deze verordening.

 • 2.

  Het college is bevoegd nadere regels vast te stellen voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in deze verordening.

Artikel 1.3 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor deze subsidieregeling bestaat een subsidieplafond.

Artikel 1.4 Subsidiedoeleinden algemeen

 • 1.

  Het college verstrekt op grond van deze regeling subsidie voor maatregelen die bijdragen aan het klimaatbestendig inrichten van de leefomgeving en die daarbij:

  • a.

   kennis en bewustwording over de gevolgen van klimaatverandering vergroten;

  • b.

   de groen- en waterstructuur in bebouwd gebied versterken;

  • c.

   de afvoer van regenwater op de riolering verminderen;

 • 2.

  De maatregelen waarvoor subsidie wordt verstrekt op grond van het eerste lid van deze bepaling, moeten voldoen aan de voorwaarden als bedoeld in hoofdstuk 2 van deze verordening.

Hoofdstuk 2 Hoogte van de subsidie en voorwaarden

Artikel 2.1 Subsidievereisten

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door woningeigenaren, door huurders, door Verenigingen van Eigenaren en door bedrijven met eigen grond en opstal.

 • 2.

  De maatregelen moeten worden uitgevoerd op of binnen grondgebied van de gemeente Gilze en Rijen.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in de Algemene subsidieverordening moet om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie, worden voldaan aan de volgende vereisten.

  • a.

   De maatregel is gericht op het klimaatbestendig inrichten van de leefomgeving;

  • b.

   De maatregel betekent een verbetering ten opzichte van de bestaande situatie vanuit het oogpunt van klimaatadaptatie;

Artikel 2.2 Aanvraag subsidieverlening

 • 1.

  Een aanvraag om subsidieverlening bevat tenminste:

  • a.

   een beschrijving van de maatregel;

  • b.

   het adres of de kadastrale percelen waarop de maatregel wordt uitgevoerd;

  • c.

   de wijze van aanleg en uitvoering van de maatregel;

  • d.

   de verwachte planning;

  • e.

   een begroting van de kosten van de maatregel en één of meerdere offertes;

  • f.

   een beschrijving inclusief foto’s van de huidige situatie en een beschrijving van de toekomstige situatie na het uitvoeren van de maatregel

  • g.

   een schriftelijke goedkeuring van de eigenaar van de woning om de maatregel uit te voeren.

  • h.

   de gegevens van inschrijving en de penvoerder die namens de VvE de aanvraag indient.

 • 2.

  Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het formulier in bijlage 2.

Artikel 2.3 Hoogte van de subsidie per maatregel

De hoogte van de subsidie voor de verschillende subsidiabele maatregelen is weergegeven in onderstaande twee tabellen.

 

De maatregelen waarvoor subsidie aangevraagd kan worden staan vermeld in onderstaande twee tabellen.

Tabel 1: Subsidiabele maatregelen huiseigenaren en huurders

 

Subsidiabele maatregelen huiseigenaren en huurders

Subsidiabel:

Niet-Subsidiabel:

Vergoeding in % van de subsidiabele kosten:

Met een maximum bedrag van:

A: Groen dak

 • Met een minimum van 25 liter per m2

 • Met een minimum van 7 m2

 • Groen dak pakket, inclusief beplanting

 • Aanlegkosten.

 • Aanleg of vervanging van dakbedekking.

 • Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak of gebouw.

€20 per m2

€ 1.500,-

B: Waterreservoir

 • Waterschutting inclusief aansluitstuk en kraan

 • Wadi of regenwatervijver

 • Aansluiten op de hemelwaterafvoer,

 • bezorgkosten.

25%

€ 250,-

C: Waterpasserende of waterdoorlatende verharding.

(open verharding waardoor het water de bodem in kan lopen)

 

 • Met een minimum van 20 m2

 • Verhardingsmateriaal,

 • Kosten van de aannemer

 • Afvoer van originele stenen/tegels.

 • Aanpassingen aan riool en hemelwater, elektra, kabels en leidingen

25%

€ 1.000,-

D: Infiltratie en afkoppelen regenwater vanaf daken

 • Afkoppelen regenpijp op infiltratievoorziening of hemelwaterriool

 • Aanleg infiltratievoorziening

 • Kosten infiltratievoorziening

 • Aanleg en materiaal van HWA stelsel op eigen terrein

 • Aansluiten van HWA- stelsel op gemeentelijke HWA-stelsel

 • HWA-stelsel aansluiten op gemengd in openbare ruimte

25%

€ 1.500,-

E: Tegel eruit, groen erin

 • Met een minimum van 5 m2

 • Beplanting,

 • Potgrond,

 • Hovenierskosten

 • Verplaatsen kabels en leidingen

25%

€ 500

 

Tabel 2: Subsidiabele maatregelen VVE’s en bedrijven met eigen grond en opstal

 

Subsidiabele maatregelen VVE’s en bedrijven met eigen grond en opstal

Subsidiabel:

Niet-Subsidiabel:

Vergoeding in % van de subsidiabele kosten:

Met een maximum bedrag van:

A: Groen dak

 • substraatlaag tot 40 mm

 • Met een minimum van 25 liter per m2

 • Met een minimum van 14 m2

 • Groen dak pakket, inclusief beplanting

 • Aanlegkosten.

 • Bouwkundige onderzoekskosten.

 • Aanleg of vervanging van dakbedekking.

 • Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak of gebouw.

€ 20 per m²

€ 3.000,-

B: Waterreservoir

 • Waterschutting inclusief aansluitstuk en kraan

 • Wadi of regenwatervijver

 • Aansluiten op de hemelwaterafvoer,

 • bezorgkosten.

25%

€ 500,-

C: Waterpasserende of waterdoorlatende verharding (open verharding waardoor het water de bodem in kan lopen.)

 • Met een minimum van 20 m2

 • Verhardings-materiaal,

 • kosten van de aannemer

 • Afvoer van originele stenen/tegels.

 • Aanpassingen aan riool en hemelwater, elektra, kabels en leidingen

25%

Maximaal € 1.000,- bij 20m2 tot een maximum bedrag van € 2.000,- bij minimaal 40m2

D: Infiltratie en afkoppelen regenwater vanaf daken

 • Afkoppelen regenpijp op infiltratievoorziening of hemelwaterriool

 • Aanleg infiltratievoorziening

 • Kosten infiltratievoorziening

 • Aanleg en materiaal van HWA stelsel op eigen terrein

 • Aansluiten van HWA- stelsel op gemeentelijke HWA-stelsel

 • HWA-stelsel aansluiten op gemengd in openbare ruimte

25%

€ 3.500,-

E: Tegel eruit, groen erin

 • Met een minimum van 10 m2

 • Beplanting,

 • potgrond,

 • hovenierskosten.

 • Verplaatsen kabels en leidingen

25%

€ 1.000,-

 

Artikel 2.4 Weigeren subsidieverlening

Het college weigert de subsidieaanvraag in ieder geval indien:

 • a.

  Voor de maatregel al eerder subsidie op basis van deze regeling is verstrekt;

 • b.

  Voor de maatregel subsidie is ontvangen uit een andere subsidieregeling met soortgelijke doelstellingen waar de gemeente reeds bij is betrokken als medefinancier;

 • c.

  De maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd onderdeel uitmaakt van een nieuwbouwproject, of een woning betreft waarvoor na 1-1-2022 een Wabo-vergunning voor het bouwen is verleend.

 • d.

  Aanvragen die worden ingediend als het subsidieplafond bereikt is.

 • e.

  Maatregelen al zijn afgerond vóór de aanvraag.

Artikel 2.5 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  De maatregel moet binnen 8 weken nadat de subsidie is verleend, afgerond zijn.

 • 2.

  Het college kan de subsidieverlening intrekken indien de maatregel, waarvoor de subsidie is verleend, niet is afgerond uiterlijk zes maanden na verlening van de subsidie.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in de Algemene subsidieverordening, doet de subsidieontvanger melding van gewijzigde omstandigheden over:

  • a.

   Wijzigingen die van invloed zijn op het recht op subsidie of de hoogte ervan;

  • b.

   Voor VvE’s:

   • -

    Wijzigingen in statuten van VvE;

   • -

    Ontbinding van de rechtspersoon of de VvE;

Artikel 2.6 Afwijken van termijnen

Het college kan op grond van bijzondere omstandigheden afwijken van de in deze verordening genoemde termijnen.

Hoofdstuk 3 Slotbepaling

Artikel 3.1 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan en is van kracht tot en met 31 december 2025.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Subsidieregeling Klimaatbestendig Gilze en Rijen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2021

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

S. van Dijk

de voorzitter,

D.A. Alssema

Bijlage 1 Toelichting bij “Subsidieregeling klimaatbestendig Gilze en Rijen”

 

A. Algemeen

Inleiding

Het klimaat verandert. Om hierop in te spelen treffen waterschappen en gemeenten nu al diverse maatregelen in het watersysteem. Ook inwoners, stichtingen en verenigingen kunnen hun steentje bijdragen door zelf initiatief te nemen tot een klimaatbestendige inrichting van hun leefomgeving.

Met deze regeling draagt de gemeente een steentje bij aan de actuele thema’s van deze tijd, zoals de klimaatverandering en de adaptatie daaraan van het bebouwd gebied. Dit alles gebeurt op initiatief van en door inwoners, stichtingen en verenigingen. Naast water wordt ook bijgedragen aan een positieve ontwikkeling op andere beleidsvelden zoals gezondheid, groen, economische - en ruimtelijke ontwikkeling.

 

Wettelijke basis

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat een bestuursorgaan in beginsel alleen subsidie mag verstrekken op basis van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. Voor decentrale overheden, zoals een gemeente, is dit wettelijk voorschrift een door de raad vastgestelde verordening c.q. regeling.

De gemeente verstrekt subsidies in twee stappen: (1) subsidieverlening en (2) subsidievaststelling. Dit is vastgelegd in de Algemene subsidieverordening 2010 gemeente Gilze en Rijen. De subsidieverstrekking in twee stappen geldt dus ook voor subsidies op basis van deze verordening.

 

Met subsidieverlening is bedoeld de beschikking die voorafgaat aan de te subsidiëren activiteit. De subsidieverlening geeft de subsidieaanvrager een voorwaardelijk recht op een subsidie. De subsidieaanvrager moet binnen drie maanden na subsidieverlening de maatregel waarvoor subsidie is verleend, hebben uitgevoerd. Pas als de gesubsidieerde maatregel is uitgevoerd en aan de opgelegde voorschriften is voldaan zal de gemeente de subsidie definitief vaststellen. Binnen drie maanden na afronding van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend, moet de subsidieontvanger een aanvraag om subsidievaststelling indienen (art. 4.2 van de van de Algemene subsidieverordening 2010). De beschikking tot subsidievaststelling stelt het definitieve bedrag vast van de subsidie en geeft aanspraak op betaling van het vastgestelde bedrag.

Beide aanvragen (subsidieverlening en subsidievaststelling) moeten worden ingediend met gebruikmaking van een daartoe bestemd aanvraagformulier van de gemeente.

 

Verdeling subsidiegelden

Voor de verdeling van het subsidiebudget op basis van deze verordening geldt het systeem van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ (op volgorde van binnenkomst).

Hierbij geldt dat een aanvraag alleen meetelt in het bepalen van de volgorde vanaf het moment dat de aanvraag volledig is. De aanvraag om subsidieverlening is volledig wanneer is voldaan aan de vereisten van deze verordening en het bijbehorende aanvraagformulier van de gemeente. Is de ingediende aanvraag niet volledig dan krijgt de aanvrager de gelegenheid om de ontbrekende stukken alsnog aan te leveren.

 

B. Toelichting van een aantal artikelen

Artikel 1.3 Subsidieplafond

Dit bedrag is het subsidieplafond van deze verordening. Het college van B&W moet een subsidie weigeren wanneer bij het verstrekken van de gevraagde subsidie het subsidieplafond wordt overschreden. Overschrijving van het subsidieplafond is een verplichte weigeringsgrond. Indien het totale bedrag van de aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, maar er zijn nog aanvragen niet toegekend, worden de opeenvolgende aanvragen op een wachtlijst geplaatst tot er weer ruimte in het budget is. Ingeval van het niet doorgaan van een toegekende aanvraag kan de eerste aanvraag op de wachtlijst toegekend worden.

 

Artikel 1.4 Doelstelling

De gemeente wil klimaatadaptieve inrichting van de leefomgeving stimuleren. Initiatiefnemers krijgen hiervoor een financieel steuntje in de rug. De gemeente wil bijdragen aan maatregelen die er op zijn gericht de leefomgeving geschikter te maken voor klimaatveranderingen. De nadruk ligt op maatregelen waardoor eventuele overlast door teveel water en/of hitte afneemt. Daarnaast kunnen bijdragen worden verleend voor maatregelen die overlast door droogte tegengaan. Bijdragen aan het tegengaan van hitte kunnen slechts worden verleend wanneer de oplossing voor het hitteprobleem wordt gevonden door het inzetten van meer groen en/of water.

 

Artikel 2.1 Subsidievereisten

Lid 1

Iedereen kan een subsidieaanvraag indienen (bewoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven ), behalve andere overheidspartijen. Andere overheidspartijen zijn uitgezonderd omdat van hen mag worden verwacht dat zij het goede voorbeeld geven bij de uitvoering van hun taken en zelf de nodige maatregelen treffen die bijdragen aan het klimaatbestendig maken van de regio. De maatregelen moeten worden uitgevoerd op grondgebied van de gemeente Gilze en Rijen en zo een bijdragen leveren aan verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving binnen de gemeente.

Lid 2

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet aan alle voorwaarden van dit artikel worden voldaan:

Onder a:

Met klimaatbestendig wordt bedoeld: het inrichten van de leefomgeving gericht op voorkomen van overlast door extreme regenbuien, langdurige perioden van hoge temperaturen en droogte.

Onder b:

Na het afronden van de maatregel is de leefomgeving minder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering.

Onder d:

Met verbinding en/of participatie en duurzame borging in de omgeving wordt bedoeld dat anderen in de omgeving zijn betrokken bij dit initiatief. Het is met hen besproken en zo mogelijk nemen ze eraan deel. Het gaat met name om het proces waarop het initiatief tot stand is gekomen, omdat verbinding en participatie een bijdrage kunnen leveren aan waterbewustzijn.

Onder e:

Met draagvlak in de samenleving wordt bedoeld dat belanghebbenden moeten instemmen met de maatregel. Indien bijvoorbeeld in de openbare ruimte een maatregel wordt uitgevoerd is het van belang dat directe belanghebbenden, zoals omwonenden en de gemeente, hiertegen geen bezwaren hebben.

Lid 3

De in bijlage 1 opgenomen lijst is geen limitatieve opsomming. Maatregelen die niet in deze lijst staan maar voldoen aan de doeleinden (art 1.4) en aan de vereisten (art 2.1) komen ook in aanmerking voor subsidie. Het college kan daartoe besluiten.

 

Artikel 2.3 Hoogte van de subsidie

Om zoveel mogelijk initiatieven te kunnen ondersteunen is de bijdrage per maatregel gemaximaliseerd. Dat maakt de regeling toegankelijker voor meerdere aanvragers en het budget wordt minder snel overschreden.

 

Artikel 2.4 Subsidiabele kosten

Toelichting op de lijst klimaatadaptieve maatregelen

 

A. Aanleg groen dak

Groene daken hebben veel positieve effecten. Ze bufferen regenwater, houden het eronder-liggende vertrek koel, zorgen voor meer biodiversiteit in de stad, binden fijnstof en zien er aantrekkelijk uit. Groene daken zijn als het ware een verlengstuk van je tuin, maar dan op hoogte.

Een groen dak gaat niet samen met regenwateropslag om het zelf te kunnen gebruiken. Het groen dak neemt het regenwater grotendeels zelf op en voert het niet af.

B. Waterreservoir

Een andere vorm van wateropvang is het opvangen van hemelwater vanaf daken naar een wadi of regenwatervijver in de tuin. Met waterplanten krijgt de inwoner tevens een gezonde vijver met biodiverse beplanting.

C. Waterpasserende of waterdoorlatende verharding (open verharding waardoor het water de bodem in kan lopen)

Soms is verharding nodig, bijvoorbeeld bij het terras, tuinpaden en de oprit. Hier kan voor waterdoorlatende verharding gekozen worden.

Waterdoorlatende verharding heeft voordelen: het regenwater kan in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen. Het regenwater hoeft dan niet via een putje en het riool afgevoerd te worden. Dit helpt mee om wateroverlast op straat en in de tuin bij heftige regenbuien te voorkomen.

D. Infiltratie en afkoppelen regenwater vanaf daken

Als je de regenpijp hebt afgekoppeld, kun je het regenwater opvangen en opslaan in bijvoorbeeld een infiltratiekoffer onder de grond. Hierdoor kan het regenwater langzaam de grond inzakken. Indien een gescheiden rioleringssysteem is aangelegd kan de regenpijp ook worden aangesloten op de gemeentelijk HWA - Hemel Water Afvoer.

E. Tegels eruit – groen er in

Minder tegels in de tuin ofwel minder verhard oppervlak in de tuin heeft veel voordelen: onder andere kan het regenwater in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen.

Als het regenwater op beplante grond valt in plaats van op tegels, gaat het direct de grond in en het hoeft dan niet via een putje en het riool afgevoerd te worden. Dit helpt mee om wateroverlast op straat bij heftige regenbuien te voorkomen.

Betegelde tuinen worden in de zomer heel heet; het weghalen van tegels schept meer ruimte voor beplanting en het groen houdt de tuin koeler op hete zomerse dagen. Het weghalen van tegels biedt meer ruimte aan flora en fauna en natuurlijk bodemleven.

 

Artikel 2.5 Weigeren subsidieverlening

Onder b

In het geval dat voor de maatregel reeds een subsidieaanvraag is ingediend en gehonoreerd op basis van een regeling waarbij de gemeente is betrokken als medefinancier, is het niet mogelijk om ook nog een financiële bijdrage uit deze regeling te ontvangen, omdat de gemeente op die manier een dubbele bijdrage zou verlenen.

Onder c

Nieuwbouwprojecten worden uitgesloten omdat de regeling bedoeld is voor verbetering van een bestaande toestand. Bij nieuwbouw is er geen bestaande toestand of – vanuit een ander perspectief – is het doorgaans verslechtering van de bestaande toestand, wanneer groengebied plaatsmaakt voor nieuwbouw. In dergelijke gevallen dient op grond van de vergunning verplichte compensatie plaats te vinden die niet subsidiabel is.

Onder e

We willen nieuwe initiatieven ondersteunen dus maatregelen die al zijn uitgevoerd zijn uitgesloten van deelname.

Bijlage 2 Format aanvraagformulier

Toelichting: het formulier kan per post of digitaal worden ingestuurd alsmede via een webformulier. Het formulier is te allen tijde onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Aanvraagformulier verlening Subsidie Klimaatbestendig Gilze en Rijen

 

A. Aanvrager

 

 • o

  Particuliere woningeigenaar

 • o

  Huurder

 • o

  VvE

 • o

  Bedrijf

 

Naam contactpersoon:

Straatnaam + huisnummer:

Postcode:

 

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail adres:

 

IBAN + T.a.v.:

Vereniging van Eigenaren:

Inschrijving Kamer van

Koophandel nummer

 

Huurder:

Naam eigenaar woning

 

 • o

  Bedrijf

 

Naam contactpersoon:

Straatnaam + huisnummer:

Postcode:

 

Woonplaats:

 

Telefoonnummer:

 

E-mail adres:

Bedrijfsnaam:

Inschrijving Kamer van Koophandel nummer:

Bedrijfsadres:

Straatnaam + huisnummer + Postcode

 

IBAN + t.a.v.:

 

B. Maatregel gegevens

 • 1.

  Type maatregel waar u subsidie voor wilt aanvragen

   

 • 2.

  Locatie van de maatregel (indien anders dan eerder genoemd adres)

 • Adres of kadastraal nummer:

 

 • 3.

  Maatregel

  • 1.

   Beschrijf de huidige situatie.

  • 2.

   Voeg foto’s van de huidige situatie en eventueel het ontwerp toe als bijlage

  • 3.

   Beschrijf concreet welke maatregelen u neemt.

  • 4.

   Geef aan wat de omvang van deze maatregelen is (in vierkante meters); bijvoorbeeld hoeveelheid weggehaalde tegels, vierkante meter groen dak, aangebracht groen, etc.

  • 5.

   Uw plan is opgesteld volgens de richtlijnen van de desbetreffende maatregel (zie bovenstaande tabel en de toelichting in de Verordening)

 

 

 

C. Overige aspecten

 

De maatregel wordt gezamenlijk uitgevoerd –

alleen mogelijk voor VvE’s

Ja

Geeft u toestemming om uw foto’s (anoniem) te gebruiken als voorbeeld?

Ja

Nee

 

D. Kosten, uitvoering en planning

 

De geraamde uitvoeringskosten bedragen/m2 (incl. btw):

Een begroting met onderbouwing b.v. kopie kosten en offertes als bijlage bijvoegen

Ja

Het is verplicht een onderbouwing en/of offerte van de uitvoeringskosten mee te sturen. Op basis van deze kosten wordt de subsidie bepaald.

Subsidie of bijdrage aangevraagd bij andere instantie

Ja

Nee

Zo ja, bij wie, welke regeling en bedrag:

De bijdrage die van de gemeente wordt gevraagd bedraagt:

Maximaal 25% van de kosten/20 per m2. Rekening houdend met het maximum van de desbetreffende maatregel.

Beoogde startdatum

Beoogde einddatum

 

E. Ondertekening

De aanvrager verklaart:

 • 1.

  niet gestart te zijn met de uitvoering van de maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd bij de gemeente;

 • 2.

  kennis te hebben genomen van de inhoud van de Subsidieregeling Klimaatbestendig Gilze en Rijen te vinden op www.overheid.nl (onder ‘lokale wet- en regelgeving’) of website van gemeente Gilze en Rijen onder Duurzaamheid > Klimaatsubsidie

 • 3.

  voor de maatregel geen subsidie te hebben ontvangen uit een andere subsidieregeling met soortgelijke doelstellingen waar de gemeente reeds bij is betrokken als medefinancier;

 • 4.

  bekend te zijn met de verplichting om na afronding van de maatregel een formulier in te vullen ten behoeve van de vaststelling van de subsidie;

 • 5.

  indien de aanvrager een huurder is; schriftelijke goedkeuring van de eigenaar bijgevoegd te hebben voor het uitvoeren van de maatregel;

 • 6.

  als bevoegd persoon dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

 

Datum:

 

Plaats:

Naam:

 

Handtekening:

 

De aanvraag kan digitaal verstuurd worden naar duurzaamheid@abg.nl of per post aan Gemeente Gilze en Rijen, Postbus 73, 5120 AB RIJEN

 

F. Bijlagen

 • Foto’s huidige situatie en ontwerp (zelf toevoegen)

 • Begroting, met onderbouwing en offerte(s) (zelf toevoegen)

 • Machtiging (indien van toepassing, zie bijlage 1)

 • Schriftelijke toestemming van de eigenaar (voor huurders)

 

Bijlage 1: Machtiging subsidie

Op grond van de Subsidieregeling klimaatbestendig Gilze en Rijen

 

U kunt iemand anders (een intermediair) in te schakelen om de aanvraag voor te bereiden, voor u in te dienen en eventueel de verdere correspondentie te voeren. In dat geval dient u de intermediair te machtigen om namens u op te treden.

 

A. Aanvrager

 

Naam contactpersoon:

 

Straatnaam + huisnummer:

 

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail adres:

 

 

B. Gegevens intermediar

 

Naam contactpersoon:

Straatnaam + huisnummer:

 

Postcode:

Woonplaats:

 

Telefoonnummer:

 

E-mail adres:

 

C. Machtiging

Hierbij machtig of volmachtig ik bovengenoemde intermediair voor:

 • het uitvoeren van alle gerelateerde (rechts)handelingen in verband met de aanvraag tot en met de subsidieverlening

 • het uitvoeren van alle gerelateerde(rechts)handelingen in verband met de subsidieverlening gedurende de gehele looptijd van het project tot en met de subsidievaststelling

 • het uitvoeren van (rechts)handelingen in verband met een eventueel te voeren bezwaar- en/of beroepsprocedure

 • de machtiging wordt verleend met het recht van substitutie

D. Ondertekening

Ik verklaar als bevoegd persoon dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

 

Datum:

 

Plaats:

Naam:

Handtekening:

 

Naar boven