Verzamelverkeersbesluit 2022-1M E-Laadpalen Fase 2 (30 locaties in de gemeente Heusden)

 

Redacteur: H.R. de Groot

Besluit inzake: Reserveren parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in gemeente Heusden

Datum besluit: 5 september 2022

Publiceren: ja, officiële bekendmaking

Ons Kenmerk: 1300574

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden,  

 

Gelet op:

 • 1.

  De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994;

 • 2.

  Het Reglement Verkeersregels- en Verkeerstekens 1990;

 • 3.

  Het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • 4.

  De Algemene wet bestuursrecht;

 • 5.

  De Mandaatkaderregeling Heusden 2022 vastgesteld bij besluit van 8 maart 2022 van het college en van de burgemeester van de gemeente Heusden waarbij het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan de behandelend ambtenaar.

   

Overwegende dat:

 • 1.

  Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • 2.

  Op grond van artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994 ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • 3.

  Dat het centrale doel van het nationale Klimaatakkoord is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49 % ten opzichte van 1990;

 • 4.

  Dat als onderdeel van het Klimaatakkoord de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is vastgesteld waarin is opgenomen dat de ontwikkeling van laadinfrastructuur geen belemmering mag vormen voor de groei van het aantal elektrische auto’s;

 • 5.

  Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg en de gemeenten samen de NAL regio Zuid vormen en met de collectieve concessie afspraken uit het Klimaatakkoord voor elektrisch vervoer vormgeven;

 • 6.

  Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg namens de gemeente Heusden een contract met Vattenfall hebben afgesloten voor “Plaatsing en exploitatie van slimme laadinfrastructuur”;

 • 7.

  Dat de gemeente via de provincie een concessieovereenkomst is aangegaan met Vattenfall voor het verlenen van openbare laaddiensten;

 • 8.

  Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg met dit contract namens de deelnemende gemeenten invulling geven aan de doelstellingen en vereisten zoals opgenomen in de Nationaal Agenda Laadinfrastructuur (NAL);

 • 9.

  Dat een plankaart is opgesteld waarin 30 locaties zijn bepaald waar op basis van de geprognotiseerde behoefte een laadpaal kan worden geplaatst;

 • 10.

  Dat in de data gedreven prioritering van de locaties het volgende is meegenomen: geaggregeerde verbruiksgegevens van reeds gerealiseerde laadlocaties in de omgeving en een data gedreven prognose van de te verwachten groei van het elektrisch vervoer in de omgeving tot 2025.

 • 11.

  Dat de laadlocaties op straat- en adresniveau zijn bepaald aan de hand van de plaatsingscriteria zoals afgestemd met de provincies en deelnemende gemeenten en lokale kennis vanuit gemeente Heusden

 • 12.

  Dat de onderstaande verkeersmaatregelen, als bedoeld in artikel 2 WVW 1994, kan leiden tot het beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer;

 • 13.

  Dat het de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te parkeren op een door het college gereserveerde parkeerkeerplaats voor het opladen van een elektrische auto, indien de auto wordt aangesloten aan het oplaadpunt bij de parkeerplaats;

 • 14.

  Dat de maatregel (gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet) strekt tot:

  • -

   het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • -

   het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • -

   het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten en gebieden;

   • *

    dat het verkeersbesluit is voorgelegd aan de politie;

   • *

    dat genoemde weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Heusden.

 • 15.

  Dat de gemeente de bevoegdheid heeft om parkeerplaatsen te reserveren voor uitsluitend het opladen van elektrische voertuigen, door middel van een verkeersbesluit;

 • 16.

  Dat de laadpaal gelijktijdig twee elektrische auto’s kan opladen en er daarom bij iedere laadpaal twee parkeerplaatsen gereserveerd dienen te worden als parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s. In beginsel wordt er één parkeerplek ingericht en bij veelgebruik wordt de tweede parkeerplek ook ingericht voor het opladen van elektrische auto’s;

 • 17.

  Dat door het tegelijk nemen van een verzamelverkeersbesluit voor alle locaties van de plankaart, de doorlooptijd van het aanvraag- en realisatieproces van de laadinfrastructuur wordt verkort.

 • 18.

  het bezit en gebruik van elektrische voertuigen snel groeit;

 • 19.

  elektrisch vervoer bijdraagt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, het milieu en het bevorderen van doelmatig en zuinig energiegebruik;

 • 20.

  oplaadpunten zijn bedoeld voor algemeen gebruik.

 

Belangenafweging:

Het belang van de weggebruikers is afgewogen tegen het algemene belang van het waarborgen van de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de doorgang van het verkeer. Genoemde maatregel strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het waarborgen en de bruikbaarheid daarvan.  

 

Gehoord:

Over deze maatregelen overleg is gepleegd met de politie Brabant-Noord, district Meierij conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, waarbij deze heeft verklaard met deze maatregelen te kunnen instemmen.  

 

Besluit:

 • 1.

  60 parkeerplaatsen in de gemeente Heusden aan te wijzen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen op de locaties zoals opgenomen in bijlage 1: Lijst laadlocaties VB-2022-1M en bijlage 2: Situatieschetsen-VB-2022-1M;

 • 2.

  het plaatsen van het verkeersbord model E4 (Parkeergelegenheid) van bijlage 1 van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de onderborden: ‘’uitsluitend opladen elektrische voertuigen’’ en OB504 gericht op de parkeervakken waar deze regeling voor geldt;

 • 3.

  het verkeersbesluit in eerste instantie geldt voor één van de twee aangewezen parkeerplaatsen op de betreffende laadlocatie en die parkeerplaats conform het besluit wordt ingericht;

 • 4.

  bij voldoende gebruik van de laadvoorziening, en op verzoek van de concessiehouder het besluit ook voor de tweede parkeerplaats gaat gelden nadat deze conform het besluit is ingericht;

   

Bijlagen:

 • 1.

  Bijlage 1: Lijst laadlocaties VB-2022-1M

 • 2.

  Bijlage 2: Situatieschetsen-VB-2022-1M

   

Namens het college van Heusden,

Team Beleid en Beheer openbare Ruimte,   

 

H.R. de Groot

 

 

Bezwaar- of beroepsclausule:

Bent u belanghebbend en het niet eens met dit (deel)besluit? Dan kunt u hiertegen schriftelijk en binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit bij de gemeente een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Wilt u het bezwaarschrift ondertekenen en ervoor zorgen dat het in ieder geval de volgende gegevens bevat:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de datum;

 • 3.

  een omschrijving (of een kopie) van het (deel)besluit (locatie) waartegen u bezwaar maakt;

 • 4.

  argumenten voor het bezwaar;

De gemeente Heusden behandelt het deelbesluit waartegen bezwaar wordt gemaakt als een separaat verkeersbesluit. De overige locaties blijven onderdeel van het verzamelverkeersbesluit. Voor deze locaties wordt de inrichting van de laadlocatie in gang gezet.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op www.heusden.nl/Digitale_balie/E_Formulieren. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Naast het bezwaarschrift kunt u bij de Rechtbank een voorlopige voorziening en/of schorsing van het besluit vragen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting van de beslissing op het bezwaarschrift, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Een verzoek kunt u doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; ook hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Schriftelijk kan ook en wel bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

 

 

Naar boven