Verordening tot de eerste wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2022

De raad der gemeente Waddinxveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2021;

gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet

besluit vast te stellen de

VERORDENING TOT DE EERSTE WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 2022

Artikel I

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

 

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf, waarbij het aanslagbedrag op € 0,01 naar boven wordt afgerond.

Het percentage bedraagt voor:

1.

de gebruikersbelasting

0,2450%

2.

de eigenarenbelasting:

 

 

a.

voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen

0,1018%

 

b.

voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen

0,3042%

Artikel II Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2022.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

  • 3.

    Deze verordening kan worden aangehaald als "Eerste wijziging Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022".

 

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van: 26 januari 2022.

De griffier,

De burgemeester,

Naar boven