Rectificatie Onteigening in de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren voor de uitvoering van het inpassingsplan Uitbreiding VDL Nedcar van de provincie Limburg

In dit blad is op 27 juni 2022 bekendgemaakt dat in verband met bovenvermelde onteigening, het ontwerp koninklijk besluit alsmede de desbetreffende onteigeningsstukken ter inzage zouden liggen van 28 juni 2022 tot en met 8 augustus 2022, gedurende welke termijn zienswijzen naar voren zouden kunnen worden gebracht. In verband met een gebleken procedurele onvolledigheid dient deze termijn opnieuw te worden vastgesteld. Om die reden is een herziene kennisgeving noodzakelijk gebleken.

De herziene kennisgeving luidt als volgt

De burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen verklaart dat:

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan van het inpassingsplan met de in artikel 79 van de onteigeningswet bedoelde stukken, tot aanwijzing ter onteigening van onroerende zaken in de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren voor de uitvoering van het inpassingsplan Uitbreiding VDL Nedcar in de periode vanaf 1 september 2022 tot en met 12 oktober 2022 ter inzage hebben gelegen in de gemeente Sittard-Geleen en dat van de terinzagelegging openbaar kennis is gegeven op 31 augustus 2022 in het Gemeenteblad.

Datum:

Plaats:

Handtekening: ______

De burgemeester,

KENNISGEVING

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren voor de uitvoering van het inpassingsplan Uitbreiding VDL Nedcar van de provincie Limburg.

Onteigeningsplan VDL Nedcar

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

De burgemeester van Sittard-Geleen deelt mee dat op verzoek van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van de provincie Limburg onroerende zaken ter onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van het inpassingsplan Uitbreiding VDL Nedcar.

Het inpassingsplan voorziet in de aanpassingen aan de infrastructuur in relatie met de uitbreiding van VDL Nedcar. Er zal een randweg aangelegd worden (in feite een verlegging van de bestaande N276) en aan de N297 zullen enkele aanpassingen aangebracht worden. De belangrijkste aanpassing aan de N297 is de aanleg van een ongelijkvloerse kruising die de primaire ontsluiting wordt voor onder meer VDL Nedcar. De uitbreiding van de fabriek betekent dat de verkeersdruk zal toenemen. Op basis van de huidige situatie zijn er tijdens de dienstwissels reeds enkele knelpunten in de doorstroming op de omliggende wegen. Om de knelpunten op de wegen niet nog meer te vergroten, is besloten de provinciale infrastructuur aan te passen. Daarmee wordt de doorstroming en verkeersveiligheid op deze wegen gewaarborgd.

Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken zijn de bestemmingen Verkeer, Groen, Natuur en Water toegekend. Voorts zijn aan de onroerende zaken de dubbelbestemmingen Leiding-Gas, Leiding-Brandstof, Leiding-Hoogspanningsverbinding, Leiding-Riool, Leiding-Water, Waarde-Cultuurhistorie, Waarde-Archeologie 2, Waarde-Archeologie 3, Waarde-Archeologie 4, Waarde-Archeologie 5 en Waterstaat-Beschermingszone watergang toegekend.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de, ingevolge artikel 79 van de onteigeningswet, vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties:

  • gemeente Echt-Susteren, Nieuwe Markt 55 te Echt (openingstijden staan op de website van de gemeente). 

  • gemeente Sittard-Geleen, Stadswinkel, Markt 1 te Geleen (openingstijden staan op de website van de gemeente). 

  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 1 september 2022 tot en met 12 oktober 2022.

Belanghebbenden kunnen in de periode dat de stukken ter inzage liggen, deze stukken ook digitaal inzien en/of downloaden op het Rijkswaterstaat Publicatie Platform (https://open.rws.nl/ter-inzage/onteigeningen/).

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de hierboven genoemde periode waarin het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, onder vermelding van dossiernr. ON4-2021-100825. Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden naar postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Dhr. mr. P.W.M. Lommerse, tel.nr. 06-51319545 of bij afwezigheid mevrouw S.E.M. Rob-Russel, tel.nr. 06-12097585.

Hoorzitting

In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Deze is uitsluitend bedoeld voor degenen die in hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt dat zij gebruik willen maken van de mogelijkheid om te worden gehoord. Deze hoorzitting vindt plaats op 2 november 2022 om 14.00 uur, in de Maaszaal (C100) in het stadhuis van Geleen aan de Markt 1 te Geleen.

Naar boven