Besluitenlijst college 23 augustus 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 23 augustus 2022 de volgende besluiten genomen:

 

Schuldhulpverlening Het college heeft stelt de gemeenteraad voor om het beleidsplan Schuldhulpverlening 2022-2026 en de verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2022 vast te stellen. Daarnaast stelt het college de gemeenteraad voor om voor het uitvoeren van de aanpak vroegsignalering tot en met 2026 een jaarlijks bedrag van € 103.884 beschikbaar te stellen.

Gedragscode politieke ambtsdragers Het college heeft besloten de concept Gedragscode Politieke ambtsdragers voor besluitvorming naar de raad door te geleiden.

Omgevingsvergunning Landgoed 't Lot Het college heeft besloten om de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan “Buitengebied Moergestel; Partiele herziening Landgoed ’t Lot camping de Boskant” ten behoeve van het splitsen (twee woonfuncties met een minimale inhoudsmaat van 750 m3) van de hoofdwoning binnen landgoed ’t Lot aan de Zandstraat in Moergestel te verlenen. De raad wordt hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

T erug- en invordering bedrijfskapitaal TOZO gemeente Oisterwijk 2022 Het college heeft besloten beleidsregels terug-en invordering bedrijfskapitaal Tozo gemeente Oisterwijk vast te stellen. Bij Tozo hoort een informatieplicht over het inkomen en een verklaring inkomen partner. De gemeente kan dit (achteraf) controleren en in sommige gevallen besluiten (een deel van) de uitkering terug te vorderen. Hierbij passen we maatwerk toe waar nodig en is er een hardheidsclausule opgenomen.

Visie buitengebied Het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen de Visie Buitengebied vast te stellen.

Regionaal Uitvoeringsplan SUWI 2022 Het college heeft besloten om in te stemmen met de inhoud van het regionaal Uitvoeringsplan SUWI 2022 van de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. De activiteiten opgenomen in het uitvoeringsplan SUWI, zijn erop gericht om de samenwerking en de werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio te versterken om zo meer mensen aan het werk te helpen en te houden.

Omgevingsvergunning Kerkhovensestraat 14 Oisterwijk Het college heeft besloten om de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning met bedrijfsgebouw op het perceel Kerkhovensestraat 14 in Oisterwijk te verlenen en ter inzage te leggen voor beroep en heeft hierover een raadsinformatiebrief vastgesteld.

Vaststelling bestemmingsplan Heuvelstraat 30-32 Het college heeft besloten om het bestemmingsplan Heuvelstraat 30-32, dat voorziet in de realisatie van 2 vrijstaande woningen en gedeeltelijke sloop en herbouw of renovatie van de woonboerderij aan Heuvelstraat 30-32 in Haaren, voor te leggen aan de raad.

Locatiekeus flexwonen Het college heeft besloten de raad vier locaties verspreid over de gemeente Oisterwijk voor te stellen om aan te wijzen. Voor deze locaties wordt dan vervolgonderzoek voor flexwonen opgestart en bij haalbaarheid laten we de flexwoningen realiseren. Het college heeft besloten om voor deze locaties kavelpaspoorten met bijbehorende uitgangspunten per locatie vast te laten stellen, als kaderstellend document voor de ontwikkelende partijen om de aandachtspunten en kansen van omwonenden te borgen en snelheid in het proces mogelijk te maken. Het college stelt de raad voor om de gronden ‘om niet’ bouwrijp op te leveren aan de ontwikkelende partij voor een maximale exploitatieperiode van 15 jaar.

Ontwerp bestemmingsplan Postelstraat 17 Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Postelstraat 17 voor het juridisch-planologisch mogelijk maken van negen grondgebonden woningen op het perceel aan de Postelstraat 17 te Moergestel. In het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen wordt het ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage gelegd. De raad wordt hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Vaststelling bestemmingsplan Kerkhovensestraat-Sprendlingenstraat Het college heeft besloten om het bestemmingsplan Kerkhovensestraat-Sprendlingenstraat, dat voorziet in de realisatie van twee woon-werk kavels aan de Sprendlingenstraat en twee kavels voor bedrijvigheid met bedrijfswoning aan de Kerkhovensestraat in Oisterwijk, voor te leggen aan de raad.

Ledenraadpleging Nederlandse gemeenten arbeidsvoorwaardennota 2023 Het college heeft besloten in te stemmen met de arbeidsvoorwaardennota 2023 van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). Deze nota is namens de VNG en de WSGO de inzet voor de komende gemeentelijke cao-onderhandelingen.

Bestemmingsplan Kom Moergestel, partiële herziening Postelstraat 15 Het college heeft besloten om het bestemmingsplan Kom Moergestel, partiele herziening Postelstraat 15 voor vaststelling aan de raad voor te leggen

Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplan Buitensportaccommodaties (MIP en MOP) Het college heeft besloten om raadsvoorstel 'Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplan Buitensportaccommodaties (MIP en MOP), inclusief de renovatie bij MHC HOCO en verduurzaming naar LED-verlichting, voor te leggen aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad instemt wordt bij het onderhoud en renoveren van buitensportaccommodaties vanaf 2023 gebruik gemaakt van een Meerjaren Investeringsplan en een Meerjaren Onderhoudsplan.

 

Naar boven