Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Pekelharinghaven 9 te Medemblik

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,

gezien het verzoek van WMO om de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats voor en ten behoeve van bewoner Pekelharinghaven 9 te Medemblik op te heffen,

 

gelet op:

 • artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten;

 • dat deze bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de Medewerker Verkeer en Vervoer;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

overwegende dat:

 • de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats voor en ten behoeve van de bewoner Pekelharinghaven 9 te Medemblik niet meer wordt gebruikt;

 • voor het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats een verkeersbesluit dient te worden genomen voor het verwijderen van het verkeersbord (E06) met onderbord (OB309, kenteken);

 • genoemde locatie gelegen is binnen de bebouwde kom Medemblik en in beheer en onderhoud is bij de gemeente Medemblik;

 • overleg gevoerd is met en instemming gekregen is van de gemandateerde van de korpschef van de nationale politie;

besluit:

 • de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij Pekelharinghaven 9 te Medemblik ten behoeve van de bewoner Pekelharinghaven 9 te Medemblik op te heffen, waarmee het verkeersbesluit ten behoeve van het aanwijzen van deze gehandicaptenparkeerplaats met kenmerk 2017-17-E-MED wordt ingetrokken, en uit het RVV het bord E06 met onderbord OB309 (kenteken), volgens de hierbij behorende gewaarmerkte tekening met kenmerk 2022-58-E-MED, wordt verwijderd;

 • te bepalen dat dit besluit in werking treedt zes weken na publicatie in het digitale gemeenteblad;

 

namens burgemeester en wethouders,

Stefan Aarts

Medewerker Verkeer en Vervoer BOVV.

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over dit besluit dan kunt u contact opnemen met Stefan Aarts via 0229 856000 of via verkeer@medemblik.nl.

De volledige tekst van genoemde verordening en de daarbij behorende toelichting kunt u terugvinden op de website www.medemblik.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG  Wognum.

Eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • -

  de reden(en) waarom u bezwaar maakt

 • -

  datum en ondertekening.

Per e-mail of internet

Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mail bericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

Ook is het mogelijk bezwaar te maken via een formulier dat op de website van de gemeente is geplaatst (www.medemblik.nl). Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (Digid) hebben.

Voorlopige voorziening

Als het besluit is verzonden, is het van kracht.

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt de uitvoering van het besluit opgeschort. Toewijzing vindt plaats als onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, dat vereist. U dient het verzoek om een voorlopige voorziening in bij de Afdeling Publiekrecht, Sectie Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, (Postbus 1621, 2003 BR). Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Naar boven