Verkeersbesluit instellen parkeerverbod Zanglijster te Venhuizen

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Drechterland:

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, is het college van Burgemeester en Wethouders bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Vereiste van besluit:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Overwegende dat,

• De Zanglijster in Venhuizen in beheer en onderhoud is bij Gemeente Drechterland.

• Het deel van de Zanglijster, ter hoogte van nr. 42, een beperkte rijbaanbreedte (4,20 meter) heeft.

• Dat bestuurders hun voertuig parkeren, buiten de parkeervakken, aan één zijde van de weg ter hoogte van nummer 42.

• Dat hierdoor bijzondere manoeuvres en verkeersonveilige situaties ontstaan.

• Dat bovenstaande leidt tot het niet veilig kunnen passeren van voertuigen.

• Door geparkeerde auto's op dit deel van de straat, het overige verkeer over een groenstrook moet rijden.

• Dit als niet wenselijk wordt ervaren en dat dit schade veroorzaakt aan de groenstrook.

• Het wenselijk is om ter hoogte van Zanglijster 42 een parkeerverbod in te stellen voor één kant van de weg volgens de tekening in de bijlage.

• Dat dit mogelijk is door:

• Het aanbrengen van een gele onderbroken streep.

• Dat aan dit verkeersbesluit de volgende belangen, als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, ten grondslag liggen:

• Het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg.

• Het voorkomen van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder.

• Dat overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van het regionaal politiekorps als bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en dat deze positief heeft geadviseerd

• Gelet op het bepaalde terzake in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en Burgerlijk Wetboek

 

B E S L U I T:

Op grond van bovenstaande overwegingen om:

• Het instellen van een parkeerverbod aan één zijde van de weg ter hoogte van Zanglijster 38 tot en met 46 in Venhuizen (volgens bijlage).

• Dit te realiseren door het aanbrengen van een gele onderbroken streep.

 

Hoogkarspel,4 juli 2022

Burgemeester en wethouders van Drechterland

namens dezen,

 

 

 

R.I.M. Kok, adviseur verkeer

Bezwaar mogelijkheden :

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Drechterland. U kunt bezwaar maken door een brief te sturen.

1 . Vermeld in de brief in ieder geval uw naam, adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en uw redenen van het bezwaar. Vergeet niet uw handtekening te zetten.

2. Een bezwaarschrift schorst de uitvoering van het besluit niet. U moet hiervoor ook een verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de Voorzieningenrechter van de rec htbank Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG in Alkmaar. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor beschikken over een elektronische handtekening (

DigiD). Heeft u een vraag over het indienen van bezwaar, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de secretaris van de bezwaarschriftencommissie, T : 0228-352 352 en E: bezwaar@drechterland.nl.

Naar boven