Gemeente Meierijstad – Verzamelverkeersbesluit openbare laadpalen

Reserveren van 98 parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen in de gemeente Meierijstad

 

 

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meierijstad:

 

Nummer besluit: 2174955

Gelet op:

 • Het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • Het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • Het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

Overwegende dat:

 • de provincie Noord-Brabant en Limburg elektrisch rijden willen bevorderen en samen de NAL regio Zuid vormen;

 • de provincies Noord-Brabant en Limburg namens de gemeente Meierijstad een contract met Vattenfall hebben afgesloten voor: plaatsing en exploitatie van slimme laadinfrastructuur;

 • de gemeente via de provincie een concessieovereenkomst is aangegaan met Vattenfall voor het verlenen van openbare laaddiensten;

 • de provincies Noord-Brabant en Limburg met dit contract namens de deelnemende gemeenten invulling geven aan de doelstellingen en vereisten zoals opgenomen in de Nationaal Agenda Laadinfrastructuur (NAL);

 • een plankaart is opgesteld waarin 49 locaties zijn bepaald waar op basis van de geprognotiseerde behoefte een laadpaal kan worden geplaatst;

 • de laadlocaties zijn bepaald aan de hand van toekomstprognoses per wijk tot 2025, de plaatsingscriteria zoals afgestemd met de provincies en deelnemende gemeenten en lokale kennis vanuit gemeente Meierijstad;

 • de onderstaande verkeersmaatregelen, als bedoeld in artikel 2 WVW 1994, kan leiden tot het beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer;

 • het de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te parkeren op een door het college gereserveerde parkeerkeerplaats voor het opladen van een elektrische auto, indien de auto wordt aangesloten aan het oplaadpunt bij de parkeerplaats;

 • de maatregel (gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet) strekt tot:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten en gebieden;

 • het verkeersbesluit is voorgelegd aan de politie;

 • genoemde weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Meierijstad Gemeente.

 • de gemeente de bevoegdheid heeft om parkeerplaatsen te reserveren voor uitsluitend het opladen van elektrische voertuigen, door middel van een verkeersbesluit;

 • de laadpaal gelijktijdig twee elektrische auto’s kan opladen en er daarom bij iedere laadpaal twee parkeerplaatsen gereserveerd dienen te worden als parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s. In beginsel wordt er één parkeerplek ingericht en bij veelgebruik wordt de tweede parkeerplek ook ingericht voor het opladen van elektrische auto’s;

 • door het tegelijk nemen van een verzamelverkeersbesluit voor alle locaties van de plankaart, de doorlooptijd van het aanvraag- en realisatieproces van de laadinfrastructuur wordt verkort.

 •  

 • nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

B E S L U I T E N:

 • 1.

  Tot het aanwijzen van 98 parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen op de locaties zoals opgenomen in de bijlage: laadlocaties Meierijstad verzamelbesluit fase 2;

 • 2.

  Om bovenstaande reden de borden E04 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen met onderbord: alleen voor opladen elektrische voertuigen.

 •  

 • De locatie en plaatsing van de borden wordt aangegeven op de bijgevoegde situatietekening.

Bijlagen:

 • Laadlocaties Meierijstad verzamelbesluit fase 2

 •  

 •  

Veghel, 24 augustus 2022

Namens burgemeester en wethouders

W. van de Schans

Medewerker verkeer

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit (deel)besluit binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant. Het bezwaarschrift kan tot 28 oktober 2022 worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Meierijstad Gemeente, postbus 10.001, 5460 DA te Veghel. Vermeld in het bezwaarschrift de datum, uw naam, adres, het (deel)besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar.

De gemeente Meierijstad Gemeente behandelt het deelbesluit waartegen bezwaar wordt gemaakt als een separaat verkeersbesluit. De overige locaties blijven onderdeel van het verzamelverkeersbesluit. Voor deze locaties wordt de inrichting van de laadlocatie in gang gezet.

Voor nadere informatie over het bovenstaande kunt u contact opnemen met de heer R. van der Geld.

 

Naar boven