Verkeersbesluit voor een tijdelijke verkeerssituatie aan Mitsubishi Avenue te Born

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen:

1. Besluiten:

Voor een tijdelijke verkeerssituatie rondom de Mitsubishi Avenue te Born de onderstaande verkeersmaatregelen te nemen:

  • Het plaatsen van verkeersborden ‘30 km/u’ (bord A0130) maal acht, ‘Einde voor alle door verkeersborden aangegeven verboden’ (bord F08) maal twee, ‘Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg’ (bord B06) maal drie, ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ (bord C01) in combinatie met ‘Waarschuwingshekken’ (hek BB15-2) maal zes, ‘Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen’ (Bord F01) maal twee en ‘Geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ (bord C02). Dit ter hoogte van het bedrijventerrein van VDL-NedCar, voor de duur van de uitvoering van de werkzaamheden.

  • Het aanbrengen van doorgetrokken strepen, onderbroken strepen en haaientanden op het wegdek. Dit ter hoogte van het bedrijventerrein van VDL-NedCar, voor de duur van de uitvoering van de werkzaamheden.

Zoals aangegeven op de bij het besluit behorende foto’s en/of tekeningen in de aparte bijlage. Wanneer u dit besluit digitaal raadpleegt, treft u de bijlage aan door op de linkerkant van deze pagina onder het kopje ‘Externe bijlagen’ op de blauw gekleurde tekst te klikken.

2. Overwegingen

In Born ligt het bedrijventerrein van VDL Nedcar. Ten gevolge van de aanleg van het IPS-terrein voor VDL Nedcar, worden tijdelijk nieuwe aansluitingen op de Mitsubishi Avenue gerealiseerd welke wordt gebruikt totdat de N276 en N297 definitief zijn omgelegd door Provincie Limburg. Om de verkeersveiligheid te waarborgen, stellen wij bovenstaande tijdelijke maatregelen in. Er wordt gewerkt met verschillende fases, waardoor de verkeerssituatie meerdere malen tijdelijk zal veranderen. Zoals aangegeven op de bij het besluit behorende foto’s en/of tekeningen in de aparte bijlage.

3. Wettelijke grondslag

Verkeersbesluiten worden genomen op basis artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer.

Uit het oogpunt van de verkeersveiligheid, de bescherming van weggebruikers en passagiers, de waarborging van de bereikbaarheid en de bruikbaarheid van de weg, alsmede de voorkoming van door het verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder wordt het noodzakelijk geacht de verkeersmaatregelen te nemen. Van toepassing zijn hier artikel 2, lid 1, sub a tot en met c en artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994.

De Mitsubishi Avenue te Born is in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en ligt binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in artikel 18 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet 1994.

4. Advies

De Ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin onder meer verkeerskundigen en de regiopolitie zitting hebben, heeft op 28-06-2022 positief geadviseerd over de voorgestelde verkeersmaatregelen.

5. Ondertekening

Sittard-Geleen 13-07-2022

Namens Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Manager Team Inrichting & Planning Openbare Ruimte

ing. I.G.H. Kengen – Moonen

6. Publicatie, inzage en bezwaar

Na besluitvorming wordt dit verkeersbesluit gepubliceerd in het Gemeenteblad.

Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken kan worden ingezien van vrijdag 26 augustus 2022 tot en met vrijdag 7 september 2022. Bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en donderdag tot 20.00 uur.

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u gedurende de termijn van zes weken dat het besluit ter inzage ligt een bezwaarschrift indienen. Dat kan op verschillende manieren:

Elektronisch (met DigiD)

Op www.sittard-geleen.nl (trefwoord bezwaar / bezwaarschrift) staat hoe u dit doet.

Tip: zorg dat u de documenten die u eventueel wilt toevoegen aan uw bezwaarschrift digitaal beschikbaar heeft (pdf, Word of Excel).

Een bezwaarschrift, gestuurd via e-mail, sms, Twitter e.d. kunnen wij niet in behandeling nemen.

Schriftelijk

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen

Postbus 18

6130 AA Sittard

In uw bezwaarschrift vermeldt u:

  • uw naam en adres;

  • de datum;

  • de beslissing waartegen u bezwaar maakt;

  • de reden(en) van uw bezwaar;

  • uw handtekening.

Zet op de linkerbovenhoek van de envelop ‘bezwaarschrift’.

Fax

U kunt uw bezwaarschrift faxen naar nummer 046-400 00 39.

Let er wel op dat het begin van de fax vóór twaalf uur ’s avonds op de laatste dag van de termijn binnen moet zijn.

Persoonlijk

U kunt uw bezwaarschrift persoonlijk afgeven bij de Stadswinkel, Markt 1, Geleen.

U krijgt hierbij een officieel ontvangstbewijs.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over wat u kunt doen als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat hoe u bezwaar kunt maken of beroep kunt instellen tegen een gemeentelijke beslissing. Deze brochure kunt downloaden via rijksoverheid.nl > documenten > brochures, afhalen bij de infobalie van het gemeentehuis of telefonisch aanvragen via 1400 (lokaal tarief).

Het besluit zal op zijn vroegst zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, worden uitgevoerd.

Een bezwaar heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan –nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg (bestuursrecht): Postbus 950; 6040 AZ ROERMOND, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.

Naar boven