Kennisgeving verleende evenementenvergunning Jaarmarkt 2022, gemeente Opmeer

De burgemeester van Opmeer maakt bekend dat op 23 augustus 2022 vergunning is verleend voor het organiseren van “Jaarmarkt 2022” welke plaatsvindt in de Breestraat, Koninginneweg, Wuiver, Capellehof, Lindengracht, Herenweg en het winkelgebied. De looptijd van de vergunning en de eventuele daarbij behorende samenhangende besluiten is op vrijdag 2 september 2022 tussen 21:30 uur en 22:30 uur en op zaterdag 3 september 2022 van 05:00 uur tot 20:00 uur, inclusief opbouw- en afbouwtijd.

 

Mogelijkheid van bezwaar

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij burgemeester, Postbus 199, 1715 ZK Spanbroek.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 

• naam en adres van de indiener;

• verzenddatum;

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

• de redenen van het bezwaar.

 

Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend.

 

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van het besluit.

Als u bezwaar heeft ingediend kunt u daarnaast bij spoedeisend belang bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland vragen een voorlopige voorziening te treffen om het besluit te schorsen.

Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend. Het adres van de voorzieningenrechter is: Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

 

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

 

Naar boven