Ontwerpbesluit conceptlocatieplan verzamelcontainers Ridderkerk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk omtrent het inzamelen van huishoudelijk afval door middel van verzamelcontainers

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk;

 

Gelet op:

 • -

  Het bepaalde in artikel 10.26 van de Wet milieubeheer dat gemeenten, in het belang van de doelmatigheid, huishoudelijke afvalstoffen mogen inzamelen nabij elk perceel;

 • -

  Het bepaalde in artikel 10. van de Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2021 op grond waarvan het college kan aanwijzen met behulp van welk inzamelmiddel of met behulp van welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt;

 • -

  Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht waarin de uniforme openbare voorbereidingsprocedure is opgenomen, welke procedure van toepassing is op dit besluit;

 • -

  Het Beleidsplan afval en grondstoffen 2019 – 2023.

Overwegende dat:

 • -

  De Wet milieubeheer gemeenten de mogelijkheid biedt om in het belang van de doelmatigheid huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen nabij elk perceel;

 • -

  In Ridderkerk huishoudelijk afval, in sommige gevallen, wordt ingezameld door middel van verzamelcontainers;

Besluit:

 

 • I.

  De locaties voor de nieuw te plaatsen verzamelcontainers voor huishoudelijk afval aan te wijzen, zoals aangegeven op het bij dit ontwerpbesluit behorende conceptlocatieplan;

 • II.

  alvorens een definitief aanwijzingsbesluit te nemen, invulling te geven aan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken voor een periode van zes weken ter inzage te leggen, gedurende welke termijn zienswijzen door belanghebbenden naar voren kunnen worden gebracht.

Het bij het ontwerp-aanwijzingsbesluit horende locatieplan is aan de linkerkant van deze pagina als pdf-bestand te downloaden.

 

Zienswijze

 

Binnen zes weken na deze bekendmaking kunt u bij voorkeur schriftelijk een zienswijze indienen. In uw zienswijze dient u ten minste op te nemen: uw naam en adres, het locatienummer waarop uw zienswijze betrekking heeft, uw zienswijze met bijhorende argumenten, uw eventuele alternatief, de datum, dagtekening en uw handtekening.

 

U kunt uw zienswijze sturen naar het college van B en W van de gemeente Ridderkerk, t.a.v. de BAR-Afvalbeheer, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon of indienen via het formulier op de website van BAR-Afvalbeheer via de link: Formulier zienswijze verzamelcontainers.

 

Inzage

 

Het ontwerp-aanwijzingsbesluit is ook in te zien bij het gemeentehuis van Ridderkerk: Koningsplein 1, 2981 EA Ridderkerk.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk van 16 augustus 2022.

De secretaris,

dhr. H.W.J. Klaucke

De burgemeester,

mw. A. Attema

Naar boven