Verleende omgevingsvergunningen - uitgebreide procedure

Het college heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend en op de tussen haakjes vermelde data aan de aanvragers verzonden:

  • 1.

    Het legaliseren van een garagebox op de locatie Heiluststraat 20G7 (kadastraal perceel H2948) (d.d. 16.08.2022)

De stukken liggen, na telefonische afspraak, ter inzage bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefmilieu, op de begane grond van het stadskantoor.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de datum van verzending van de vergunning aan aanvrager een beroepsschrift indienen bij de Rechtbank Limburg te Roermond, sector Bestuursrecht, gevestigd Willem II Singel 67 te 6041HR Roermond (correspondentieadres: Postbus 950, 6040 AZ Roermond). Tevens kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te Roermond verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen, indien u van mening bent dat onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist.

U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Kerkrade, 24 augustus 2022

Naar boven