Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Het college heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend en op de tussen haakjes vermelde data aan de aanvragers verzonden:

 • 1.

  Het tijdelijk plaatsen van een paviljoen op de locatie Rolduckerstraat 112, 6461 VN (d.d. 11.08.2022)

 • 2.

  Het plaatsen van een airco aan de voorgevel op de locatie Marktstraat 123, 6461 CW (d.d. 12.08.2022)

 • 3.

  Het realiseren van een keerwand op de locatie Gravenweg 28, 6471 VX (d.d. 16.08.2022)

 • 4.

  Het realiseren van een wintertuin op een dakterras op de locatie Gulperstraat 1H, 6461 HH (d.d. 16.08.2022)

 • 5.

  Het kappen van een sierkers op de locatie Bosstraat 11, 6462 AS (d.d. 17.08.2022)

De stukken liggen, na telefonische afspraak, ter inzage bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefmilieu, op de begane grond van het stadskantoor.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de datum van verzending van de vergunning aan aanvrager een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college te worden ingediend (adres: Postbus 600 te 6460 AP Kerkrade).

Een bezwaar schorst echter niet de werking van de vergunning.

U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te Roermond, sector Bestuursrecht, gevestigd Willem II Singel 67 te 6041HR Roermond (correspondentieadres: Postbus 950, 6040 AZ Roermond), verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook bezwaar heeft gemaakt.

U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Kerkrade, 24 augustus 2022

Naar boven