Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder De Gouw 33E te Enkhuizen

Bij de gemeente Enkhuizen is een verzoek ingediend ter vaststelling van een hogere waarde voor de realisatie van een bedrijfswoning in de bestaande bebouwing van een dierenkliniek, op het perceel De Gouw 33E.

Alle wegen, met uitzondering van de 30 km/uur wegen, zijn, op basis van de Wet geluidhinder, voorzien van een geluidzone. Nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen, welke binnen een dergelijke zone langs een weg zijn gelegen, dienen, in principe, op een dusdanige afstand van de weg te zijn gelegen dat de geluidbelasting niet hoger wordt dan 48 dB Lden, zijnde de zogenaamde ‘voorkeurgrenswaarde’ uit de Wet geluidhinder.

De geluidbelasting op de gevels van de nieuw te bouwen woning is, met een geluidbelasting van ten hoogste 52 dB Lden, hoger dan de voorkeurgrenswaarde, maar lager dan de in de Wet geluid-hinder aangegeven maximale ontheffingswaarde. Om die reden kan hiervoor een zogenaamde hogere waarde worden vastgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen is dan ook van plan om vanwege de bouw van de nieuw woning langs een bestaande weg, op grond van artikel 83, 2e lid en artikel 110a, 1e lid van de Wet geluidhinder, een hogere waarde vast te stellen.

De stukken van dit ontwerpbesluit liggen met ingang van 23 augustus 2022 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Enkhuizen. Voor het inzien van het ontwerp besluit hogere grenswaarden Wet geluidshinder kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte, telefoon 0228-534100.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

Uw schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Enkhuizen, Postbus 20, 1611 AA Bovenkarspel. Wij verzoeken u boven aan de brief te vermelden 'zienswijze ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder De Gouw 33E te Enkhuizen’.

Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid een mondelinge zienswijze naar voren te brengen, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes weken, maar tenminste één week voor het einde van de ter inzage legging, een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte, telefoon 0228-534100.

 

Naar boven