Wijziging Integrale beleidsregels sociaal domein gemeente Schagen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

 

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel 36b de Participatiewet;

 

overwegende dat:

 • -

  het college het noodzakelijk acht kaders te maken voor de studietoeslag

besluit:

 

 • 1.

  De beleidsregels inzake de individuele studietoeslag, die onderdeel uitmaken van de Integrale beleidsregels sociaal domein gemeente Schagen, te weten de artikelen 7.2.1 tot en met 7.2.4, per 1 april 2022 in te trekken.

Deze artikelen luiden als volgt:

“Artikel 7.2. 1 Advies externe deskundige

Link met : 7.3 Studietoeslag en artikel 7.3.2 Vaststellen beperking

Wij stellen vast of jij door een structurele medische beperking niet in staat bent tijdens de studie inkomsten te verwerven. Indien de complexiteit van jouw medische situatie hiervoor aanleiding geeft, winnen wij hierover advies in bij een externe deskundige.

 

Artikel 7.2.2. Uitsluiting Wajongers

Link met : 7.3 Studietoeslag en artikel 7.3.1 Doelgroep

De doelgroep Wajongers is uitgesloten van de verlening van de individuele studietoeslag, omdat deze doelgroep gebruik kan maken van de studieregeling in de Wet Wajong zoals neergelegd in artikel 2:44 Wet Wajong.

 

Artikel 7.2.3. Ingangs- en beëindigingsdatum

Link met : 7.3 Studietoeslag en artikel 7.3.3 Hoogte en duur van de studietoeslag

 • 1.

  De studietoeslag wordt toegekend met ingang van de eerste dag van de maand waarin aan de voorwaarden voor toekenning is voldaan, maar niet eerder dan de maand waarin het verzoek, bedoeld in artikel 36b lid 1 van de Participatiewet, is gedaan.

 • 2.

  De studietoeslag wordt beëindigd met ingang van de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin het recht op studietoeslag niet langer bestaat.

Artikel 7.2.4 Herbeoordeling aanspraak

Link met : 7.3 Studietoeslag en artikel 7.3.3 Hoogte en duur van de studietoeslag

Wij onderzoeken periodiek of jij nog aan de voorwaarden voor de studietoeslag voldoet. Bij de vaststelling van het tijdstip van de eerstvolgende en de eventueel daarop volgende herbeoordelingen houden wij onder meer rekening met de volgende factoren, te weten: de duur van de (resterende)

 

 • 2.

  De nieuwe beleidsregels inzake de studietoeslag, te weten de artikelen 7.2.1 tot en met 7.2.9, vast te stellen en op te nemen in de Integrale beleidsregels sociaal domein gemeente Schagen.

Deze artikelen luiden als volgt:

 

“7.2 Studietoeslag

 

Artikel 7.2.1 Begrippen

Link met 7.3 Studietoeslag

In deze paragraaf opgenomen beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

 • b.

  WSF: Wet studiefinanciering 2000

 • c.

  WTOS: Hoofdstuk 4 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Artikel 7.2.2 Structurele beperking

Link met : 7.3 Studietoeslag

 • 1.

  Structurele medische beperking: een fysieke en/of psychische beperking die voortkomt uit een in de persoon gelegen ziekte of medisch gebrek die voldoende ernstig is dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen het gebrek en het structureel niet in staat zijn van het verdienen van inkomsten door belanghebbende naast de studie.

 • 2.

  Structureel: als er binnen een periode van (12 maanden) na de aanvraag geen herstel of verbetering is te verwachten in de medische beperking, zodanig dat belanghebbende wel in staat is om naast de studie te werken en daar inkomen mee te verdienen.

 • 3.

  Er is in ieder geval geen sprake van een structurele medische beperking bij:

  • a.

   mantelzorg;

  • b.

   een gebroken been;

  • c.

   kortdurende beperkingen;

  • d.

   beperkingen die niet dusdanig ernstig zijn dat iemand naast de studie niet meer kan werken.

Artikel 7.2.3 Voorwaarden studietoeslag

Link met : 7.3 Studietoeslag

Er bestaat recht op studietoeslag als jij:

 • a.

  als rechtstreeks gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet in staat bent naast de studie inkomsten te ververwerven;

 • b.

  studiefinanciering ontvangt op grond van de WSF of een tegemoetkoming krijgt op grond van de WTOS. Het levenlanglerenkrediet van de WSF valt niet hieronder;

 • c.

  geen recht heeft op een uitkering op grond van de Wajong.

Artikel 7.2.4. Aanvraag studietoeslag

link met : 7.3 Studietoeslag

 • 1.

  Jij verstrekt bij de aanvraag de volgende stukken:

  • a.

   een bewijs van het ontvangen van studiefinanciering op grond van de WSF of een tegemoetkoming op grond van de WTOS;

  • b.

   bij stage: een kopie van de stageovereenkomst waaruit de hoogte van de stagevergoeding blijkt.

 • 2.

  Jij kan bij de aanvraag een deskundigenverklaring verstrekken waarin staat waarom jij niet kan werken naast de studie.

Artikel 7.2.5 Toekennen en uitbetalen studietoeslag

link met : 7.3 Studietoeslag

 • 1.

  Als door ons is vastgesteld dat recht op studietoeslag bestaat, wordt de studietoeslag toegekend vanaf de dag waarop dit recht is ontstaan, voor zover deze dag niet ligt voor de dag waarop jij de aanvraag om studietoeslag hebt ingediend.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid wordt studietoeslag met terugwerkende kracht ook toegekend over een periode die is gelegen voor de dag waarop jij de aanvraag om studietoeslag hebt ingediend als:

  • a.

   jij daarom verzoekt; en

  • b.

   jij over deze periode voldoet aan de voorwaarden voor het recht op studietoeslag.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid wordt studietoeslag niet met terugwerkende kracht toegekend over een periode die is gelegen:

  • a.

   voor 1 april 2022;

  • b.

   5 jaar voorafgaand aan de dag waarop de belanghebbende de aanvraag om studietoeslag heeft ingediend.

 • 4.

  De studietoeslag wordt maandelijks uitbetaald.

 • 5.

  De studietoeslag die met terugwerkende kracht wordt toegekend, wordt na toekenning als een bedrag ineens uitbetaald.

Artikel 7.2.6 Beëindiging studietoeslag

link met : 7.3 Studietoeslag

De studietoeslag wordt beëindigd met ingang van de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin het recht op studietoeslag niet langer bestaat.

 

Artikel 7.2.7 Hoogte studietoeslag

link met : 7.3 Studietoeslag

 • 1.

  De hoogte van de studietoeslag is gelijk aan de bedragen genoemd in artikel 7a Besluit loonkostensubsidie en minimumbedragen studietoeslag Participatiewet 2021.

 • 2.

  Als uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van de studietoeslag geldt in de maand waarin een belanghebbende jarig wordt, het bedrag dat hoort bij de leeftijd die belanghebbende op de verjaardag heeft bereikt.

 • 3.

  Als jij ten tijde van de inwerkingtreding van deze beleidsregels (beleidsregels uit paragraaf 7.2) een studietoeslag ontvangt die is toegekend op grond van de oude wettelijke regeling, dan blijf je deze studietoeslag - die hoger is dan de in het eerste lid bedoelde bedragen- ontvangen tot het moment waarop geen recht meer bestaat op studietoeslag.

Artikel 7.2.8 Medisch advies

link met : 7.3 Studietoeslag

 • 1.

  Wij zijn verplicht een medisch advies te vragen aan een onafhankelijke deskundige voor de beoordeling of sprake is van een structurele medische beperking.

 • 2.

  Wij vragen het medisch advies aan bij de door ons gecontracteerde externe partner.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid kunnen wij alleen in de navolgende situaties een medisch advies achterwege laten als:

  • a.

   direct duidelijk is dat er recht bestaat op studietoeslag gelet op de ernst/aard van de structurele medische beperking;

  • b.

   vaststaat dat door jou geen studiefinanciering op grond van de WSF of tegemoetkoming op grond van de WTOS wordt ontvangen;

  • c.

   jij recht hebt op een Wajong uitkering;

  • d.

   jij werkt naast de studie, niet zijnde een stage.

Artikel 7.2.9 Nieuw medisch advies bij zicht op verbetering

link met : 7.3 Studietoeslag

Wanneer het eerste medisch advies daartoe aanleiding geeft, bepalen wij dat binnen een bepaalde periode een nieuw medisch advies zal worden gevraagd om te beoordelen of jij nog steeds niet in staat bent om naast de studie te werken.”

 

 • 3.

  De onder 2 genoemde beleidsregels terug te laten werken tot 1 april 2022.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen op

26 juli 2022.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

mr. A.S. Meijer

de burgemeester,

M.J.P. van Kampen-Nouwen

Naar boven