Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Bostenstraat 21, 6367HK Voerendaal

Burgemeester en wethouders hebben een besluit genomen op de aanvraag om omgevingsvergunning voor:

Bostenstraat 21, 6367 HK Voerendaal: brandveilig gebruik Basisschool Bergop (zaaknummer 2021-026037). De vergunning is verleend.

Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • aanleggen van een alarminstallatie

Procedure

Het besluit is tot stand gekomen volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

Inzage

Het besluit ligt met ingang van 17 augustus 2022 gedurende 6 weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de gemeente Voerendaal, Raadhuisplein 1. U kunt de stukken ook inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Als u belanghebbende bent kunt u binnen 6 weken vanaf 17 augustus 2022 schriftelijk en gemotiveerd beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, locatie Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

In werking

Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Als u beroep heeft ingesteld of anderszins partij bent in de beroepszaak en u vindt dat er dringende redenen zijn om alvast een voorlopig oordeel van de rechter (een voorlopige voorziening) te vragen over het besluit, dan kunt u dit kenbaar maken via een schriftelijk en gemotiveerd verzoek om voorlopige voorziening. Dit verzoek kunt u sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg op bovengenoemd adres. Als u een dergelijk verzoek heeft gedaan, treedt het besluit niet eerder in werking dan nadat de voorzieningenrechter een beslissing op uw verzoek heeft genomen.

U kunt ook digitaal beroep instellen of een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.

Naar boven