Algemene gehandicaptenparkeerplaats Nullanderstraat

 

 

Burgemeester en wethouders van Kerkrade;

 

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW)

 

Overwegende:

dat de Service Apotheek MC Kruisstraat te Kerkrade verzoekt om in aanmerking te komen voor een algemene gehandicaptenparkeerplaats in de onmiddellijke nabijheid van de apotheek t.b.v. hun klanten;

dat er niet op een andere wijze, in een veilige parkeerplaats, in de onmiddellijke nabijheid van de apotheek kan worden voorzien;

dat het mitsdien dringend gewenst is een parkeerplaats te reserveren middels plaatsing van bord E6 van de bijlage I behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

dat op grond van artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994 en het besluit van de raad van de gemeente Kerkrade d.d. 29 maart 1995, nr. 59 wij bevoegd zijn dit verkeersbesluit te nemen.

dat de politie district Kerkrade positief staat t.o.v. dit verkeersbesluit;

dat de Mandaat- en volmachtregeling College Kerkrade van toepassing is.

 

 

BESLUITEN

over te gaan tot aanleg van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op de Nullanderstraat in de nabijheid van de Service Apotheek MC Kruisstraat te Kerkrade door plaatsing van bord E6 van bijlage I behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 

Kerkrade,16 augustus 2022

Namens het college,

Het hoofd Afdeling Stedelijke Ontwikkeling,

 

Ir. A.M.G.L. Passau.

 

Openstaande rechtsgang

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kun nen belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders van Kerkrade bezwaar maken tegen dit besluit. U dient uw bezwaarschrift uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking te versturen naar de gemeente Kerkrade, t.a.v. de Centrale Bezwaarschriften Commissie, Postbus 600, 6460 AP Kerkrade. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste de naam en adres van de indieners, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de g ronden van het bezwaar bevatten.

Situatietekening

Naar boven