Ontwerpbesluit - Wijkermeerstraat 15, Hoofddorp - het realiseren van het gebouwencomplex ‘Het Nieuwe Noord’ met 583 woningen

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft gelegd.

De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het realiseren van het gebouwencomplex ‘Het Nieuwe Noord’ met 583 woningen, inclusief bijbehorende parkeergarage en wijk-ondersteunende voorzieningen op de locatie Wijkermeerstraat 15 te Hoofddorp.

Aanvrager: Evast Vastgoed B.V.

Zaaknummer: 10435948

Samenhang, in verband met toepassing coördinatieregeling

Voor de ontwikkeling van ‘Het Nieuwe Noord’ wordt de coördinatieregeling, zoals bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, toegepast. Daarin zijn een ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning betrokken. Het betekent dat de ontwerpbesluiten tegelijk ter visie worden gelegd. Aan het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde wordt door de gemeente Haarlemmermeer een afzonderlijke bekendmaking gewijd.

Inzage

De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken (digitaal) ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij de gemeente Haarlemmermeer (op afspraak via 0900-1852), Raadhuisplein 1 te Hoofddorp.

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning naar voren brengen via dit webformulier. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA, Zaandam.

Heeft u een vraag over deze zaak of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking.

Alle stukken inzien?

Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien.

Naar boven