Aanwijzingsbesluit toezichthouders districtelijk ondermijningsteam Gelderland-Midden

 

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders districtelijk ondermijningsteam Gelderland-Midden

 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Renkum en de burgemeester van Renkum, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

 

overwegende dat zij met het oog op de uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de algemene plaatselijke verordening, Alcoholregeling, Huisvestingswet, de Wet basisregistratie personen en de Wet op de Kansspelen nadere voorschriften dienen vast te stellen;

 

gelet op:

artikel artikel 6:2, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening Renkum 2020;

artikel het bepaalde in artikel 41, eerste lid, aanhef en onder b, van de Alcoholwet jo. artikel 3.2, tweede lid, van de Alcoholregeling en artikel 3.3 van de Alcoholregeling;

artikel 33, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014;

artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen;

artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

artikel 34, tweede en derde lid, van de Wet op de kansspelen;

de artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het in de gemeente vigerende handhavingsbeleid;

 

gezien het voorstel van 1 juli 2022;

 

Besluit vast te stellen het volgende ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders districtelijk ondermijningsteam Gelderland-Midden’

 

Artikel 1. Overwegingen

 • 1.

  De burgemeester op 12 mei 2022 namens de gemeente Renkum in het 'Convenant samenwerking ondermijningsteam Gelderland-Midden is overeengekomen dat de toezichthouders die werkzaam zijn voor het ondermijningsteam Gelderland-Midden belast dienen te worden met het toezicht op de naleving en/of handhaving binnen het grondgebied van elk van de deelnemende gemeenten;

 •  

 • 2.

  Het wenselijk is te voorzien in een formele aanwijzing van deze toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften en deze ook te belasten met opsporing van strafbare feiten;

 •  

 • 3.

  De toezichthouders van het ondermijningsteam Gelderland-Midden voldoen aan de eisen die gesteld zijn in artikel 3.3 van de Alcoholregeling;

 

Artikel 2. Wet- en regelgeving

 • 1.

  De toezichthouders worden aangewezen voor de navolgende wetten en verordeningen met bijbehorende regels, voor zover het om bevoegdheden van de burgemeester van de gemeente Renkum respectievelijk het college van de gemeente Renkum (ieder zover het haar bevoegdheden betreft) gaat:

 • a.

  Alcoholwet;

 • b.

  Wet op de Kansspelen;

 • c.

  Algemene plaatselijke verordening Renkum 2020;

 • d.

  Wet basisregistratie personen;

 • e.

  Huisvestingswet 2014;

 • f.

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo).

 • 2.

  Als voornoemde verordeningen/wetten met bijbehorende regelingen in de toekomst wijzigen, heeft dit aanwijzingsbesluit tevens betrekking op de opvolgende c.q. gewijzigde verordening/wet of bijbehorende regeling.

 

Artikel 3. slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking op overheid.nl.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders districtelijk ondermijningsteam Gelderland-Midden.

 

Aldus besloten op 12 juli 2022 te Oosterbeek.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

de secretaris,

P.U.L.M. Coesmans

 

de burgemeester,

A.M.J. Schaap

 

Naar boven