Verkeersbesluit voor het reserveren van parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen in de gemeente Voerendaal

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE VOERENDAAL

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en op grond van het geldende mandaatbesluit van burgemeester en wethouders van 28 mei 2020, is ondergetekende bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Uit het oogpunt van artikel 2, eerste, tweede en derde lid van de Wegenverkeerswet 1994 onder punt 1a, 1b, 2a, 2b en 3a te weten:

1a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

1b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

2a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer;

2b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten en gebieden;

3a. het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik

 

en overwegende dat:

- genoemde weggedeelten in eigendom en beheer zijn bij de gemeente Voerendaal;

- de gemeente de bevoegdheid heeft om parkeerplaatsen te reserveren voor uitsluitend het opladen van elektrische voertuigen, door middel van een verkeersbesluit

- de provincie Noord-Brabant en Limburg elektrisch rijden willen bevorderen en samen de NAL regio Zuid vormen;

- de provincies Noord-Brabant en Limburg namens de gemeente Voerendaal een contract met Vattenfall hebben afgesloten voor “Plaatsing en exploitatie van slimme laadinfrastructuur;

- de gemeente via de provincie een concessieovereenkomst is aangegaan met Vattenfall voor het verlenen van openbare laaddiensten;

- de provincies Noord-Brabant en Limburg met dit contract namens de deelnemende gemeenten invulling geven aan de doelstellingen en vereisten zoals opgenomen in de Nationaal Agenda Laadinfrastructuur (NAL);

- een plankaart is opgesteld waarin 19 locaties zijn bepaald waar op basis van de geprognotiseerde behoefte een laadpaal kan worden geplaatst;

- de laadlocaties zijn bepaald aan de hand van toekomstprognoses per wijk tot 2025, de plaatsingscriteria zoals afgestemd met de provincies en deelnemende gemeenten en lokale kennis vanuit gemeente Voerendaal;

- het de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te parkeren op een door het college gereserveerde parkeerkeerplaats voor het opladen van een elektrische auto, indien de auto wordt aangesloten aan het oplaadpunt bij de parkeerplaats;

- dat de laadpaal gelijktijdig twee elektrische auto’s kan opladen en er daarom bij iedere laadpaal twee parkeerplaatsen gereserveerd dienen te worden als parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s. In beginsel wordt er één parkeerplek ingericht en bij veelgebruik wordt de tweede parkeerplek ook ingericht voor het opladen van elektrische auto’s;

- door het tegelijk nemen van een verzamelverkeersbesluit voor alle locaties van de plankaart, de doorlooptijd van het aanvraag- en realisatieproces van de laadinfrastructuur wordt verkort.

- op 1 juni 2022 onder nr. 247582 een verzamelverkeersbesluit is genomen waarop een lokatie is opgenomen die niet in eigendom of beheer is bij de gemeente Voerendaal, te weten ter hoogte van Pleinstraat 25 te Klimmen,

- het niet mogelijk is op deze lokatie parkeerplaatsen te reserveren,

- het daarom wenselijk is het verkeersbesluit voor deze lokatie in te trekken, en hiervoor een alternatieve lokatie aan te wijzen.

 

is het gewenst op elk van de lokaties, zoals aangeven in bijlage 1 "Lijst laadlokaties"en 2 "Bebordingstekeningen" twee parkeerplaatsen te reserveren, uitsluitend ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen.

De inrichting betreft het plaatsen van de bebording E04 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (parkeergelegenheid) met onderbord OB20 "alleen voor opladen elektrische voertuigen". De bebordingstekeningen zijn als bijlage bij dit besluit gevoegd.

 

Andere wettelijke vereisten

Voorgeschreven overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer is dit besluit voorgelegd aan de korpschef van het regionaal politiekorps van het basisteam Brunssum/Landgraaf. Deze heeft positief gedaviseerd.

Belangenafweging (AWB procedure)

De bekendmaking van de ter inzagelegging van het ontwerp-verkeersbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid zienswijzen kenbaar te maken, werd op xx.08.2022 gepubliceerd via de gemeentelijke website en via de Staatscourant.

BESLUIT

Op grond van de bovenstaande gronden en overwegingen besluiten Burgemeester en wethouders van Voerendaal om

  • 1.

    op de 20 lokaties zoals aangegeven in bijlage 1 "Lijst laadlokaties" en bijlage 2 "bebordingstekeningen", telkens twee parkeerplaatsen aan te wijzen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen. Hiervoor zullen de verkeersborden E04 (parkeergelegenheid) met het onderbord OB20 ("alleen voor opladen elektrische voertuigen") worden geplaatst.

  • 2.

    Het verkeersbesluit, zoals op 1 juni 2022 gepubliceerd onder nr. 247582, zover het de lokatie Pleinstraat te Klimmen, ter hoogte van huisnummer 25 betreft, in te trekken.

 

Voerendaal, XX-XX-XXXX

Het college van Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,

Namens deze,

M.J.M. Verhoeve

Sr. Adviseur Openbare Ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:1 juncto 6:4 van de Alg. Wet Bestuursrecht kan iedere belanghebbende die door dit besluit rechtstreeks in zijn belangen is getroffen binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

De gemeente Voerendaal behandelt het deelbesluit waartegen bezwaar wordt gemaakt als een separaat verkeersbesluit. De overige locaties blijven onderdeel van het verzamelverkeersbesluit. Voor deze locaties wordt de inrichting van de laadlocatie in gang gezet.

 

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan de indiener van het bezwaarschrift de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maasrticht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.

 

Voor nadere informatie over het bovenstaande kunt u contact opnemen met M. Verhoeve, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal, per e-mail: info@voerendaal.nl

Naar boven