Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer Besluit maatwerkvoorschriften

 

Burgemeester en wethouders van Zeewolde maken bekend dat zij op verzoek maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ingetrokken voor:

 

Omschrijving : Intrekken maatwerkvoorschriften nadere eisen voorkomen slagschaduwhinder

Aanvrager : Maatschap T. Schouten en P.A. Schouten-de Wit

Locatie : Baardmeesweg 1 in Zeewolde

Verzenddatum : 11 augustus 2022

 

Ter inzage

Het besluit, de aanvraag en de bijbehorende gegevens zijn voor iedereen in te zien in het gemeentehuis en kunnen digitaal opgevraagd worden bij Zeewolde, Raadhuisplein 1 in Zeewolde. Hiervoor kunt u een afspraak maken via info@zeewolde.nl of telefoonnummer: 036 5229522.

 

Bezwaar

Het besluit treedt in werking de dag na de in deze publicatie genoemde verzenddatum. Vanaf die dag kunnen belanghebbenden binnen zes weken bezwaar maken.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit bevatten. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan College van burgemeester en wethouders van Zeewolde, Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1 3890 AA Zeewolde.

 

Voorlopige voorziening

Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

 

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoonnummer:

088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.

Kenmerk: Z2022-009996

Naar boven