Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Het college heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend en op de tussen haakjes vermelde data aan de aanvragers verzonden:

 • 1.

  Het bouwen van een distributiecentrum op de locatie Tunnelweg (kadastrale percelen A4878, A6058 en A6059) (d.d. 29.07.2022)

 • 2.

  Het bouwen van een distributiecentrum op de locatie Mercuriusstraat (kadastraal perceel A5064) (d.d. 29.07.2022)

 • 3.

  Het aanleggen van een inrit op de locatie Pricksteenweg 15, 6462 BJ (d.d. 03.08.2022)

 • 4.

  Het vervangen van dak- en gevelbeplating op de locatie Wiebachstraat 50, 6466 NG (d.d. 04.08.2022)

 • 5.

  Het uitbreiden van de garage op de locatie Grachterstraat 14, 6465 AN (d.d. 09.08.2022)

De stukken liggen, na telefonische afspraak, ter inzage bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefmilieu, op de begane grond van het stadskantoor.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de datum van verzending van de vergunning aan aanvrager een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college te worden ingediend (adres: Postbus 600 te 6460 AP Kerkrade).

Een bezwaar schorst echter niet de werking van de vergunning.

U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te Roermond, sector Bestuursrecht, gevestigd Willem II Singel 67 te 6041HR Roermond (correspondentieadres: Postbus 950, 6040 AZ Roermond), verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook bezwaar heeft gemaakt.

U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Kerkrade, 17 augustus 2022

Naar boven