Verkeersbesluit voor het instellen van een parkeerverbod in de Geerweg, Voerendaal

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE VOERENDAAL

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1997 en op grond van het geldende mandaatbesluit van burgemeester en wethouders van 28 mei 2020, is ondergetekende bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

 

Conform artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 geschiedt de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Uit het oogpunt van artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 onder punt 1a, 1b, 1c, 1d en 2a te weten:

1a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

1b. het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

1c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

1d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

2a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer ;

 

en overwegende dat:

- op 23 november 2021 een verkeersbesluit is genomen voor het instellen van een parkeerverbod in de Geerweg te Voerendaal;

- dit besluit op 25 november 2021 is gepubliceerd op het Gemeenteblad onder nr. 425331 en op de gemeentelijke website;

- er geen bezwaren tegen dit besluit zijn ingediend, en het besluit derhalve vanaf 6 januari 2022 onherroepelijk is;

- in de praktijk is gebleken dat de geplaatste bebording hinderlijk is voor het wegverkeer;

- het tevens wenselijk is het parkeerverbod uit te breiden;

 

is het gewenst om het verkeersbesluit, zoals gepubliceerd op 25 november 2021 onder nr. 425331 in te trekken en hiervoor een nieuw verkeersbesluit te nemen.

De inrichting betreft het aanbrengen van een gele ononderbroken markering (parkeerverbod) aan weerszijden van de weg, komende van de Colmont in de richting van de Geerweg. De markeringstekening is bijgevoegd aan dit besluit.

 

Voorgeschreven overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de korpschef van het regionaal politiekorps van het basisteam Brunssum/Landgraaf. Voor akkoord bevonden op 10 augustus 2022.

Belangenafweging (AWB procedure)

De bekendmaking van de ter inzage legging van het ontwerp verkeersbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid zienswijzen kenbaar te maken, werd op 15 augustus 2022 gepubliceerd via de gemeentelijke website en via Staatscourant.

BESLUIT

Op grond van bovenstaande gronden en overwegingen besluiten burgemeester en wethouder om

- het verkeersbesluit, zoals gepubliceerd op 25 november 2021 onder nr. 425331 in te trekken;

- in de Geerweg, komende vanaf de Colmont, aan weerszijde van de weg een parkeerverbod in te stellen door middel van een gele ononderbroken markering, zoals aangegeven op de tekening behorende bij dit verkeersbesluit.

Voerendaal 11 augustus 2022,

Het College van Burgemeester en Wethouders van Voerendaal

Namens deze,

M.J.M. Verhoeve

Sr. Adviseur Openbare Ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:1 juncto 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende die door dit besluit rechtstreeks in zijn belangen is getroffen binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan de indiener van het bezwaarschrift de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, te Maastricht, Postbus 1988,6201 BZ Maastricht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank viahttp://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.

Naar boven