Opdracht, mandaat, volmacht en machtiging Dienstverlenings-en samenwerkingsovereenkomst 21 “Jeugdhulp en Veilig Thuis” Zuidoost-Brabant

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden, maakt bekend, dat het college en de burgemeester van Reusel-De Mierden, ieder voor wat betreft zijn bevoegdheden, gelet op de het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Jeugdwet en de Dienstverlenings-en samenwerkingsovereenkomst 21 “Jeugdhulp en Veilig Thuis” Zuidoost-Brabant, hebben vastgesteld het Mandaat, volmacht en machtiging Dienstverlenings-en samenwerkingsovereenkomst 21 “Jeugdhulp en Veilig Thuis” Zuidoost-Brabant.

 

 

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden.

 • c.

  DVO21: Dienstverlenings-en samenwerkingsovereenkomst 21 “Jeugdhulp en Veilig Thuis” Zuidoost-Brabant 2022 tot en met 2023.

 • d.

  Jeugdhulp en Veilig Thuis: Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, Veilig Thuis, Coördinatiefunctie Crisishulp, Spoed Eisende Zorg en Jeugdzorgplus, als bedoeld in de DVO21.

 

Artikel 2. Reikwijdte van het mandaat

 • 1.

  Het college en de burgemeester, ieder voor wat betreft zijn bevoegdheden, geeft opdracht, verleent mandaat, volmacht en machtiging aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven, ieder voor wat betreft zijn bevoegdheden om namens de gemeente Reusel-De Mierden:

  • a.

   te beslissen tot het aangaan of beëindigen van overeenkomsten met dienstverleners betreffende Jeugdhulp en Veilig Thuis;

  • b.

   te beslissen tot het wijzigen van de overeenkomsten betreffende Jeugdhulp en Veilig Thuis, die per overeenkomst een financiële impact heeft van minder dan 6,5% van de totale opdrachtwaarde per kalenderjaar voor alle aan de DVO21 deelnemende gemeenten.

 • 2.

  Volmacht te geven aan de burgemeester van Eindhoven met het recht van assumptie en substitutie door een lid van het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven of door een door hem aangewezen medewerker van de gemeente Eindhoven genoemde overeenkomsten te ondertekenen, welke overeenkomsten ook bindend zijn voor de gemeente Reusel-De Mierden.

 

Artikel 3. Ondermandaat

Het college en de burgemeester, ieder voor wat betreft zijn bevoegdheden, verleent toestemming als bedoeld in artikel 10:9 Awb om, voor zover het de bevoegdheden als bedoeld in artikel 2 van dit mandaatbesluit, ondermandaat te verlenen aan ondergeschikten.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 juni 2022 en eindigt op 1 januari 2024.

 • 2.

  Met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit wordt het mandaatbesluit DVO21 ZOB zoals vastgesteld op 30 november 2021 ingetrokken.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit DVO21 ZOB, eerste wijziging”.

 

 

Reusel-De Mierden, 2 augustus 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,

burgemeester

mw. A.J.M.H. van de Ven,

secretaris

de heer J.P.P.S. Ruyters

Naar boven